SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เมืองพัทยา รับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา 23 อัตรา

เมืองพัทยา รับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา 23 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในเมืองพัทยาโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสุขศึกษา
- มีความรู้ความสามารถในวิชาการสุขศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างอื่นของประเทศ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการศึกษา หากข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
- วุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- วุฒิ ปวส หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ในการจัดการสวนสาธารณะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 5 อัตรา
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่
4. คนสวน 15 อัตรา
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ด้านจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม่ดัด
5. พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดหนัก
- มีความร็ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดหนักมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- มีใบรับรองการผ่านงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
สนใจรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2551 รับสมัครเวลา 09.00-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ คนละ 100 บาท
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท
หลักฐานทึ่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
- ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่งานบริหารบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาประกาศนียบัตรแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปลงวันที่ 24/01/2008 11:31:47
จำนวนผู้ชม 2606
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ