ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับ นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2551

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับ นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2551 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับจากบุคคลทั่วไป (180 นาย)

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ (รายละเอียด ตาม ผนวก ก.ในระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
5.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
6.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
14.ต้องมีผู้ปกครองหรือรับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
15.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
16.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
17.ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
18.พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

1.สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า สำหรับผู้มาซื้อด้วยตนเองราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
-โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
2) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครสำหรับผู้ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท (ค่าระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า 100 บาท ค่าบริการทางไปรษณีย์ 40 บาท ) โดยสั่งซื้อสั่งจ่ายทางธนาณัติในนาม “สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3 (การเงิน) กองบังคับการการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110” หรือโอนเงิน จำนวน 140 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี “รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็น นรต.” เลขที่บัญชี 734-0-05794-3 แล้วนำหลักฐานการโอนเงิน (ใบรับฝากเงิน) ส่งฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จำหวัดนครปฐม 73110

2.สำหรับผู้สมัครด้วนตนเอง
1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า ราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
-โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รับจากชาวไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 นาย (จังหวัดละ 1 นาย)

1.เป็นชาวไทยมุสลิม
2.ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี และ อ.จะนะ) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.ต้องมีประวัติการศึกษาดี โดยมีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
5.ไม่จำเป็นต้องพูดภาษายาวีได้ แต่ถ้าผู้สมัครคนใดสามารถพูดได้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
6.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
7.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
8.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
9.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ
10.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
11.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
12.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
13.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
14.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
15.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
16.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
17.บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรมหรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
18.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
19.ต้องมีผู้ปกครองหรือรับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
20.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
21.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
22.ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
23.พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

1.สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า สำหรับผู้มาซื้อด้วยตนเองราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
-โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
2) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครสำหรับผู้ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท (ค่าระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า 100 บาท ค่าบริการทางไปรษณีย์ 40 บาท ) โดยสั่งซื้อสั่งจ่ายทางธนาณัติในนาม “สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3 (การเงิน) กองบังคับการการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110” หรือโอนเงิน จำนวน 140 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี “รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็น นรต.” เลขที่บัญชี 734-0-05794-3 แล้วนำหลักฐานการโอนเงิน (ใบรับฝากเงิน) ส่งฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จำหวัดนครปฐม 73110

2.สำหรับผู้สมัครด้วนตนเอง
1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า ราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
-โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รับจากข้าราชการ จำนวน 40 นาย

1.รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกที่สอบข้อเขียน (5 กุมภาพันธ์ 2551)
2.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
5.มีขนาดร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
6.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
7.ม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อ 62.3 หรือ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใดเพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมความพฤติไม่เรียบร้อย
9.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตาม ผนวก ก. ในระเบียบการและวิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
11.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ
14.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ
15.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ
16.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ
17.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้บังคับบัญชารับรองความประพฤติ
18.ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
19.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
20.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแห่งทางการเมือง
21.ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
22.ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
23.พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ ถ้าปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจทันที

วัน เวลา และสถานที่ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 15/01/2008 12:02:54
จำนวนผู้ชม 9963
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน