ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับ สมัครงาน 8 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับ สมัครงาน 8 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 - วุฒิ ปวส.สาขาโยธา หรืออนุปริญญาทางเทคนิควิศวกรรมการสำรวจ
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างโยธา
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ประเมินผล
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
 3. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เจ้าหน้าที่บริหารระบบ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-เอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีมีประสบการณ์งานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
 5. นักออกแบบเว็บ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-เอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีมีประสบการณ์งานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น Adobe Photoshop, Flash Action Script, Java Script และ Css Style Sheets
 6. พนักงานแปล (ภาษาเยอร์มัน) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาเยอรมัน (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมันและสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาเยอรมันตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี
 7. พนักงานแปล (ภาษาญี่ปุ่น) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี -โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาญี่ปุ่นตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาญี่ปุ่น มันเป็นอย่างดี
 8. พนักงานแปล (ภาษาเกาหลี) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี -โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลี และสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาเกาหลีตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาเกาหลี มันเป็นอย่างดี
 ค่าธรรมเนียม
 - กลุ่มงานเทคนิค เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 - กลุ่ม่งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไทย กทม.โทร.0 2357 3100 ต่อ 3109-12 หรือ www.parliament.go.th/government_emplpyee
 ตั้งแต่วันที่ 7- 18 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชกร
ลงวันที่ 14/01/2008 11:44:39
จำนวนผู้ชม 1675
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54349 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน