SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นายช่างไฟฟ้า 2
 - เงินเดือนอันดับ ท.2 ชั้น 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 - วุฒิปวส.ทางช่างไฟฟ้า
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสังบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ในกรณีผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่
 ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า ''''สำเนาถูกต้อง'''' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กทม.ได้ตั้งแต่วันที่ 2-22 มกราคม 2551 โทร.0 2278 5639 ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.30 น.ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมสอบ 50 บาท)
ลงวันที่ 14/01/2008 11:40:55
จำนวนผู้ชม 3544
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ