ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนเตรียมทหาร เปิดรับ น.ร.เตรียมทหาร ปี 51

โรงเรียนเตรียมทหาร เปิดรับ น.ร.เตรียมทหาร ปี 51 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึก ษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 นักเรียนเตรียมทหาร
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหรือหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และมีผู้ปกครองให้การดูแลรับผิดชอบ
 การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2534 ไปจนถึงผู้ที่เกิด พ.ศ.2537)
 3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4.มีร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน มีลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5.เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์กัยสตรีจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยาแล้วโดยพฤตินัย
 6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7.บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
 8.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
 9.ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพสุจริต มีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
 การจำหน่ายระเบียบการ
 1.ระเบียบการสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง (สั่งซื้อทางไปรษณีย์) ราคาชุดละ 90 บาทโดยส่งธนาณัติ สั่งจ่าย “ผู้อำนวยการกองสถิติและวิจัย” ปณฝ.รร.จปร.26001
 2.ระเบียบการสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ (ซื้อด้วยตนเอง) ราคาชุดละ 70 บาท
 3.ระเบียบการสำหรับสมัครด้วยตนเอง (ซื้อด้วยตนเอง) ราคาชุดละ 60 บาท
 
 วิธีการสมัคร
 การสมัครทางไปรษณีย์
 1.เปิดขายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2551
 สถานที่ขายระเบียบการ
 1.1 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
 1.2 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
 1.3 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
 1.4 โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
 1.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 2.รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กองสถิติและวิจัย รร.จปร. จ.นครนายก
 3.ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย)
 4.ส่งหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบให้ครบตามจำนวนที่กำหนด
 5.เอกสารการสมัคร ส่งเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้นตัวจริงไม่ต้องส่งมา
 6.ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ถ้ายังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบให้ติดต่อกลับที่ โทร.0-3739-3015 เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น
 การสมัครด้วยตนเอง
 1.เปิดขายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-17 มีนาคม 2551
 สถานที่ขายระเบียบการ
 1.1 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
 1.2 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
 1.3 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
 1.4 โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
 1.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 2.รับสมัครที่โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2551
 3.ค่าสมัคร คนละ 250 บาท
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ กองสถิติและวิจัย รร.จปร. โทร.0-3739-3015, 0-3739-3032, 0- 3739-3010-4, 0-2241-2691-4 ต่อ 62130, 62134, 62137, 62733 หร ือ www.crma.ac.thลงวันที่ 11/01/2008 11:52:12
จำนวนผู้ชม 3420
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55145 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน