SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร ม.3-ปริญญาตรี 131 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร ม.3-ปริญญาตรี 131 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ ัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (2 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 2.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และ
 ตำแหน่งที่ 1-2 สถานที่รับสมัคร : สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงมหานาค กรุงเทพฯ โทร.0-2659-6282
 3.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 3 สถานที่รับสมัคร : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ 238 หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.
 0-4229-5074, 0-4229-5251
 4.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 ตำแหน่งที่ 4 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 10/2 ซ.พนม ถ.พนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-4524-2641
 5.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 5 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา เลขที่ 24/2 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0-7322-8412, 0-7322-8413
 6.พี่เลี้ยง (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ตำแหน่งที่ 6 สถานที่รับสมัคร : สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1/2 -3 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0-5672-1485, 0-5672-1574, 0-5672-1485
 7.นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
 ตำแหน่งที่ 7 สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.0-3868-4102, 0-3868-5647
 8.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 ตำแหน่งที่ 8 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โครงการบ้านสามวัย เลขที่ 21 ม.10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร.0-3636-3147
 9.นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรืเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
 ตำแหน่งที่ 9 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 140/1 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตากโทร.0-5551-4487, 0-5551-6747
 10.พี่เลี้ยง (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 11.พนักงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ตำแหน่งที่ 10-11 สถานที่รับสมัคร : สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/1 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2577-2531
 12.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 13.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 14.พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา) (2 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 15.พนักงานบริการ (2 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ตำแหน่งที่ 12-15 สถานที่รับสมัคร : สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา เลขที่ 82 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0-7327-4488
 16.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยตมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ
 ตำแหน่งที่ 16 สถานที่รับสมัคร : สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส 11 ม.8 ต.ภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.0-7353-2331, 0-7353-2054
 17.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 ตำแหน่งที่ 17 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0-3824-0220, 0-3824-0135
 18.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ตำแหน่งที่ 18 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 279 ม.9 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.0-5352-0420
 19.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ตำแหน่งที่ 19 สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5311-2716, 0-5311-2717 ต่อ 11, 0-5311-2719 ต่อ 11, 0-5311-2718
 20.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางพาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ ความสามารถในงานธุรการ และงานสารบรรณ
 ตำแหน่งที่ 20 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ตู้ปณ.8 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0-4564-9662, 0-4564-9663
 21.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 22.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 23.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 24.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
 -ใช้กรณีพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า นาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 25.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 26.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 27.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 28.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 21-28 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 300 หมู่ 5 ถ.ราชสีมาปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.08-1955-1636
 29.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 30.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 31.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 32.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 33.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 34.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 35.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 36.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 29-36 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 145/23-24 ถ.เทศบาล 17 อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร.08-1902-8235
 37.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 38.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 39.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 40.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 41.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 42.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 43.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 37-43 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 10/1 ซ.พรเจริญ (ชุมชนหน้าค่ายกฤษสีวรา) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.08-1592-5892
 44.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 45.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 46.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 47.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 48.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 49.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 50.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 51.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 44-51 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 14/1 ถ.ศรีปทุม ซ.14 อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร.08-9571-5638
 52.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 53.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 54.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 55.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 56.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 57.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 58.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 59.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 52-59 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 2 ถ.มะกรูด ซ.15 ต.ซะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.08-7570-3788
 60.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 61.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 62.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 63.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 64.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 65.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 66.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 67.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 60-67 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง 50 หมู่ 7 ถ.เพชรหึงส์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.08-7016-2020
 68.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 69.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 70.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 71.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 72.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 73.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 74.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 68-74 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 25/25 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.08-9566-7799
 75.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 76.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 77.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 78.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 79.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 80.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 81.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 82.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 75-82 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 21-23 ถ.นางสร้อยระย้า ต.ท่าพี่น้อง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.08-1378-8759
 83.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 84.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 85.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 86.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 87.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 88.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 89.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 90.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 83-90 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร.08-6774-0284
 91.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 92.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 93.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 94.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 95.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 96.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 97.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 98.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 91-98 สถานที่สมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี 1/14-15 หมู่ 2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.08-6816-8765
 99.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 100.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 101.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 102.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 103.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 104.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 105.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 106.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 99-106 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล 70 ถ.ยนตรการดำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โทร.08-9977-1823
 107.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 108.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 109.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 110.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 111.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 112.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 113.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 114.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 107-114 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสัวสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ 229 หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.08-9845-1243
 115.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 116.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 117.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 118.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 119.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 120.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 ตำแหน่งที่ 115-120 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 22/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.08-1912-2191
 121.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้รับบริการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 122.พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสานสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 123.เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 124.พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 -กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 125.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 126.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม) (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเคยผ่านการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
 127.นักจิตวิทยา (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 128.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยา
 
 ตำแหน่งที่ 121-128 สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม 250-3 หมู่ 3 ซ.อิสรภาพ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โทร.08-1760-2681
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 กองกลาง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
 โทรศัพท์ : 0-2659-6049ลงวันที่ 07/01/2008 11:41:05
จำนวนผู้ชม 7387
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ