ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ จำนวนมาก

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ จำนวนมาก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (จำนวน  1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (จำนวน  5 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (จำนวน  1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปะศาสตร์ หรือการศึกษา
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 สำนักงานเลขานุการกรม
 
 4.นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (จำนวน  1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 5.บุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (จำนวน  1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารรัฐกิจ หรือจิตวิทยา อุตสาหกรรม หรือ
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 
 6.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (จำนวน  1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปะศาสตร์หรือการศึกษา
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน ) ในระดับพอใช้
 
 7.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าง
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน) ในระดับพอใช้
 -มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมศิลปากร
 สำนักงานการสังคีต
 
 8.นายช่างไฟฟ้า (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์) กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
 
 9.นาฏศิลปิน (ละคร – พระ) กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ไทย หรือ
 -มีประสบการณ์การแสดงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีใบรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติมา
 -มีความรู้ด้านทฤษฎี และมีความสามารถในการแสดงโจน ละคร รวมทั้งการแสดงเบ็ดเตล็ด
 
 10.ดุริยางคศิลปิน (ระนาดเอก) กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลป์ไทย หรือ
 -เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีไทย (ระนาดเอก) ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีใบรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติมา
 -มีความรู้ด้านทฤษฎี และมีความสามารถในการบรรเลงระนาดเอก และเครื่องมืออื่นได้อีกอย่างน้อย 1 เครื่องมือ
 
 11.ดุริยางคศิลปิน (ดับเบิลเบส) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางดุริยางคศิลป์สากล หรือดนตรี (ดุริยางค์สากล – ดับเบิลเบส)
 -มีประสบการณ์ในการบรรเลงกับวงดุริยางค์ (Symphony Orchestra)
 
 12.ดุริยางคศิลปิน (โอโบ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางดุริยางคศิลป์สากล หรือดนตรี (ดุริยางค์สากล – โอโบ)
 -มีประสบการณ์ในการบรรเลงกับวงดุริยางค์ (Symphony Orchestra)
 
 13.ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางดุริยางคศิลป์สากล หรือดนตรี (ดุริยางค์สากล – ทรัมเป็ต)
 -มีประสบการณ์ในการบรรเลงกับวงดุริยางค์ (Symphony Orchestra)
 
 14.คีตศิลปิน (หญิง) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางคีตศิลป์สากล
 -มีประสบการณ์ในการร่วมขับร้องกับวงดุริยางค์สากล (Symphony Orchestra) วงดนตรีสากล (Big Band)
 
 15.คีตศิลปิน (ชาย) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางคีตศิลป์สากล
 -มีประสบการณ์ในการร่วมขับร้องกับวงดุริยางค์สากล (Symphony Orchestra) วงดนตรีสากล (Big Band)
 สำนักช่างสิบหมู่
 
 16.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบริหารธุรกิจ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 17.นายช่างศิลปกรรม กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านศิลปหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์
 
 18.นักวิชาการช่างศิลป์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางจิตกรรม และ
 -มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรมไทย และลายรดน้ำ
 
 19.ช่างหล่อ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือช่างหล่อ
 สำนักโบราณคดี
 
 20.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
 21.นายช่างศิลปกรรม กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านศิลปหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(อ่าน ฟัง พูด) ในระดับพอใช้
 
 22.เจ้าพนักเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู. ทางบัญชี พณิชยาร หรือเลขานุการ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(อ่าน ฟัง พูด) ในระดับอใช้
 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
 
 23.เจ้าพนักเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พณิชยการหรือเลขานุการ
 สำนักศิลปากรที่ 1-15
 
 24.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา หรือสถาปัตยกรรม
 
 25.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
 
 26.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
 -มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ
 
 27.นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
 
 28.นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
 
 29.ภัณฑารักษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางมนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี (เน้นทางประวัติศาสตร์โบราณคดี) หรือด้านศิลปกรรมทั่วไป (เน้นประวัติศาสตร์ศิลปะ)
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน ฟัง พูด) ในระดับพอใช้
 
 30.เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบริหารธุรกิจ หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน ฟัง พูด) ในระดับพอใช้
 
 31.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ
 
 32.นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
 
 33.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือช่างโยธา
 
 34.นายช่างศิลปกรรม กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ หรือศิลปกรรม
 
 35.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 36.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 
 37.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 
 38.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 39.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 
 40.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 41.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 
 42.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
 
 43.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน ลฟัง,พูด )ในระดับพอใช้
 
 44.บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักศาสตร์ ,สารนิเทศศาสตร์,สารสนเทศศึกษา,หรือวิทยาการสารสนเทศ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ
 
 45.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 46.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา หรือ
 -มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 
 47.นายช่างศิลปกรรม กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ หรือศิลปกรรมศาสตร์
 
 48.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางด้านช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
 
 49.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 50.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 
 51.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 52.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 
 53.นายช่างศิลปกรรม กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางด้านศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
 
 54.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 55.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 
 56.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ
 
 57.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 
 58.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธาหรือสถาปัตยกรรม
 
 59.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 
 60.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 
 61.นักภาษาโบราณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาโบราณ ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาตะวันออก ภาษาเขมร การศาสนาจารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
 -มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
 
 62.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
 
 63.นายช่างโยธา กลุ่มเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างก่อสร้างช่างสำรวจหรือช่างโยธา
 
 64.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธาหรือสถาปัตยกรรม
 สำนักสถาปัตยกรรม
 
 65.มัณฑนากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางมัณฑนศิลป์หรือสถาปัตยกรรมภายในที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา 4 ปี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบตกแต่งภายในและสามารถประมาณราคางานออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้นได้
 
 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 
 66.นักจดหมายเหตุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
 
 67.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมไฟฟ้าหรือบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา 4 ปี
 
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 68.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 
 69.นักภาษาโบราณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาโบราณ ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาตะวันออก ภาษาเขมร การศาสนาจารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
 
 วันเวลาและวิธีการสมัคร
 ค่าธรรมเนียมการสอบ
 1.ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี 100 บาท
 2.ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 50 บาท
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบภายในกำหนดวันรับสมัครสอบกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมศิลปากร” (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ) เลขที่บัญชี 018-6-02945-4 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่กรมศิลปากร
 ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS เท่านั้น ส่งมาที่ กรมศิลปากร กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครสอบพนักงานราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.finearts.go.th/หัวข้อ “ข่าวกรมศิลปากร” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  
 
 ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS เท่านั้น ส่งมาที่ กรมศิลปากร กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครสอบพนักงานราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.finearts.go.th/หัวข้อ “ข่าวกรมศิลปากร” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  
 
 คลิก 
www.finearts.go.th/ลงวันที่ 24/12/2007 10:32:36
จำนวนผู้ชม 10007
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54593 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน