SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร พนักงานราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร พนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานรา ชการ ประเภททั่วไป ดังนี้
 
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานาชการประเภททั่วไป ดังนี้
 
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตรา เลขที่ 161 ประจำ ส.ป.ก. ยะลา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท ระยะเวลาจ้าง ประมาณ 8 เดือน
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การขาย
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
 
 - มีสัญชาติไทย
 
 - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรมการพรรคการเมือง กรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำรัหบความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอใบสมัครและยื่นสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ส.ป.ก.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม 2550 ในวันทำการ
 
 - ค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ทั้งนี้ ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งอย่างละ 2 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 17/12/2007 08:25:12
จำนวนผู้ชม 3705
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ