SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเ งินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน
 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 ตำแหน่ง (ชาย 3, หญิง 3)
 1.2 ช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง
 1.3 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง
 1.4 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 ตำแหน่ง
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 เพศชาย, หญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 2.1.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2.1.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2.1.5 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2.1.6 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
 2.1.7 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 2.1.8 ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.1.9 สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 2.2 ตำแหน่งช่างเทคนิค
 2.2.1 มีสัญชาติไทย
 2.2.2 เพศชาย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 2.2.3 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
 2.2.4 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2.2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ 2) ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
 2.2.6 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2.2.7 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
 2.2.8 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 2.2.9 ถ้ามีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 (ต้องมีใบรับรองการทำงานประกอบ)
 
 
 2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2.3.1 มีสัญชาติไทย
 2.3.2 เพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 2.3.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2.3.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์(หลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 2.3.5 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2.4.4 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
 2.4.5 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 
 2.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
 2.4.1 มีสัญชาติไทย
 2.4.2 เพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 2.4.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2.4.6 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางรังสีการแพทย์ รังสีเทคนิค (หลักสูตร 2 ปี ต่อ
 จากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 2.4.7 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2.4.8 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
 2.4.9 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 โรงพยาบาลเถิน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2550 ถึง 29 มกราคม 2551
 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 
 4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี 2 รูป
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16
 (พ.ศ. 2536) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4.4 วุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records)ตัวจริงที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 4.5 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายในวันที่
 31 มกราคม 2551
 
 6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม
 โรงพยาบาลเถิน เวลา 09.00 น.
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนบรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้
 8.1 ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 8.2 ขอสงวนสิทธิยกเลิกการประกาศผลในตำแหน่งที่ไม่มีผู้สมัครเหมาะสมตามการประเมินของคณะกรรมการ
 8.3 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้จะประกาศตามลำดับที่
 สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ
 คัดเลือกได้ คะแนนเท่ากันให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด
 8.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ทางโรงพยาบาลเถิน จะให้ทดลองปฏิบัติงาน
 เป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วจะทำการประเมินผลการทำงาน หากผ่าน
 การปฏิบัติงานจะดำเนินการจ้างต่อ
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ
 โรงพยาบาลเถิน ตามลำดับที่ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้
 
 10. อัตราเงินเดือน
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5,360.- บาท / เดือน
 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 5,610.- บาท / เดือน
 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,580.- บาท / เดือน
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 7,580.- บาท / เดือน 
 
ลงวันที่ 17/12/2007 08:23:18
จำนวนผู้ชม 2210
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ