SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับ ดังนี้

ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับ ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

รับสมัครพนักงานสำรวจชั่วคราว
 
 คุณสมบัติ
 
 1. เพศชาย/หญิง
 
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 
 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 
 การรับสมัคร
 
 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายสถิติ อาคาร 1 ชั้น 4
 
 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2550
 
 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.)
 
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
 2.2 สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน
 
 อย่างละ 1 ฉบับ
 
 2.3 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุลไม่ตรงกับ
 
 หลักฐานการสมัครอื่น) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
 
 กำกับไว้ด้วย
 
 
 
 อัตราค่าจ้าง
 
 ประมาณวันละ 426.- บาท ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00-19.30 น.
 
 
 
 วันปฏิบัติงาน
 
 1. งานสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2551 รวม 5 วัน เป็นเงิน 2,130 บาท.
 2. งานสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือในคลองแสนแสบ
 ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2551 รวม 7 วัน เป็นเงิน 2,982 บาท.
 
 
 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
 ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 
 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
 
 โทรศัพท์ 02-2331311 ต่อ 201 , 269 , 270
ลงวันที่ 17/12/2007 08:20:37
จำนวนผู้ชม 1642
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ