ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประปานครหลวง เปิดรับ พนักงานวุฒิ ป.ตรี- โท

การประปานครหลวง เปิดรับ พนักงานวุฒิ ป.ตรี- โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับการประปานครหลวง
 รับพนักงานวุฒิ ป.ตรี- โทหลายวุฒิการศึกษา รับออนไลน์ (11-28 ธ.ค.50)
   คุณสมบัติ   ประกาศการประปานครหลวง
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการบรรจุเป็นพนักงาน
 
 ---------------------------------------------------


 
 ด้วยการประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อสอบคัดเลือกเตรียมการทยอยบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
 
 1. วิศวกร
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.,วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา
 ชลประทาน สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 วิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีใบ ก.ว.
 
 2. นักคอมพิวเตอร์
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 - ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 3. นักบัญชี / ผู้ตรวจสอบ / นักวิชาคลัง / นักบริหารงานพัสดุ
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางการบัญชี
 
 4. นิติกร (ฝ่ายกฎหมาย) / บุคลากร (ส่วนวินัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางนิติศาสตร์ หากได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
 และ / มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. บุคลากร / วิทยากร
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล การบริหารรัฐกิจ
 รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ ระบบสารสนเทศทุกสาขา
 
 6. นักประชาสัมพันธ์
 - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางนิเทศศาสตร์
 
 ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทตามคุณวุฒิที่กำหนด สำหรับแต่ละตำแหน่ง ในข้อ ก.
 2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 3. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุในตำแหน่งนิติกร กองคดี ฝ่ายกฎหมาย ต้องมีใบอนุญาตให้เป็น
 ทนายความด้วย
 
 ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน
 
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามข้อ ช (4) และแนบหลักฐานการชำระเงิน
 ค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่นำหลักฐานมาให้
 ครบถ้วนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 ง. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว
 
 1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (กรณี
 สมัครคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีด้วย)
 2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. / อนุปริญญา (ถ้ามี)
 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ซึ่งมี
 คุณวุฒิในสาขาวิชาที่กำหนดให้มีใบ ก.ว. (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ผู้สมัคร
 ยื่นขอมีใบ ก.ว.แทนได้)
 5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งนิติกร(ฝ่ายกฎหมาย) / บุคลากร
 (ส่วนวินัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) และ / สำเนาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (ถ้ามี)
 6 สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-
 นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเข้าสอบ
 สัมภาษณ์
 
 จ. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
 
 1. ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ 10,230 บาท
 2. ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ หลักสูตร 4 ปี 9,670 บาท
 3. ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่องจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา) 9.130 บาท
 4. ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 12,780 บาท
 5. ปริญญาโทสาขาวิชาอื่นๆ หลักสูตรต่อจากปริญญาตรี 4 ปี 12,090 บาท
 6. ปริญญาจากต่างประเทศทุกระดับ ให้กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยเทียบเคียงกับ
 อัตราเงินเดือน ที่ ก.พ. กำหนดสำหรับคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 ของปริญญาในประเทศในระดับและสาขาเดียวกัน
 
 ฉ. วิธีการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย :-
 
 1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ :-
 1) วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2.30 ช.ม.
 2) ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1.30 ช.ม.
 3) คอมพิวเตอร์ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ช.ม.
 (สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 
 2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)
 
 ช. วิธีการสมัครสอบ
 
 1. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th หัวข้อ “รับสมัคร” หรือ http://job.mwa.co.th
 2) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
 จะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 ให้โดยอัตโนมัติ
 3) ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือ
 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกลงแผ่น Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสอบ
 สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ได้อีก แต่จะไม่
 สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 ธันวาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้
 การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 3. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท ประกอบด้วย
 1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 220 บาท
 2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
 (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ 3. แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ
 ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน พร้อม
 บัตรประจำตัวประชาชน
 
 ซ. เงื่อนไขการสมัครสอบ
 
 1. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิ
 การศึกษาคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
 ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
 รับสมัคร การประปานครหลวงจะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ
 จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้
 
 2. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
 ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัคร
 จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 ฌ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบ ในวันที่ 11 มกราคม 2551 ที่เว็บไซต์
 http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th
 
 ญ. การพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
 
 การประปานครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่ง
 ต่าง ๆ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจำเป็น และเหมาะสม
 โดยไม่ผูกพันว่า ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน
 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาบุคคล กองบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 578 , 579 (โทรสาร 0 2504 0072)
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 (นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์)
 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ลงวันที่ 10/12/2007 11:04:27
จำนวนผู้ชม 3805
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54345 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน