SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับ พนักงานประกันสังคม

โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับ พนักงานประกันสังคม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน พ นักงานประกันสังคม พนักงานหอผู้ป่วย 3 อัตรา
 
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกันสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานหอผู้ป่วย 3 อัตรา
 - วุฒิ ปวช.ทางพาณิชยการ
 - มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมสรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 04/12/2007 11:26:12
จำนวนผู้ชม 1885
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ