SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข ้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร 4
 
 กรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการับสมัรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 นิติกร 4
 - วุฒิปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.6*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษาและปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลียนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 - หนักสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัคร กรณีตำแหน่งที่จะสมัครสอบใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2550 (โดยถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์บนซองจดหมาย) หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2547 5115 หรือ 0 2547 4846
ลงวันที่ 04/12/2007 11:24:14
จำนวนผู้ชม 2080
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ