ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับ พนักงาน หลายอัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับ พนักงาน หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังก ัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสม ัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ห รือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีรายละเอีย ดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.สำนักตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
 
 2.ฝ่ายโทรศัพท์และวิทยุคมนาคม (1 อัตรา)
 
 3.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (8 อัตรา)
 
 4.ฝ่ายเทคนิคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
 
 5.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 6.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (2 อัตรา)
 
 7.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 8.ฝ่ายบัญชีการเงิน (1 อัตรา)
 
 9.ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 
 10.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -เพศชาย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี ต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความรู้และความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IT Security เช่น Firewall, IDS/IPS, Antivirus
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ Patching และ System Hardening
 -มีความรู้และความชำนาญด้านระบบเครือข่าย (Network) เป็นอย่างดี
 -หากมี Certificate ด้าน IT หรือ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -เพศชาย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความรู้และความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IT Security เช่น Firewall, IDS/IPS, Antivirus
 -มีความรู้และความชำนาญด้านระบบเครือข่าย (Network) เป็นอย่างดี
 -หากมี Certificate ด้าน Network หรือ IT หรือ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 12.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 -มีความรู้ความสามารถดังนี้
 -ด้าน Circuit Switching มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ NSS และ BSS (จำนวน 1 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Packet Switching มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ Data Core Network (จำนวน 2 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Prepaid Services มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ UIN (จำนวน 1 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Value Added Services มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ SMS, MMS, VMS (จำนวน 1 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมบริหารจัดการเครือข่ายระบบ MSC, BSC, PDSN, UIN หรือระบบบริการเสริม และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ
 -ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
 -สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดกรุงเทพฯ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี หรือ สงขลา ได้
 -สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
 
 13.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการลูกค้า (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C, SQL, UNIX, JAVA
 -มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 14.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
 
 15.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 16.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 
 17.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะผู้ใช้งาน
 
 18.ฝ่ายบริหารอาคารและสินทรัพย์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 
 19.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 20.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 21.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 
 22.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาซีดีเอ็มเอ ศูนย์พิษณุโลก (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์
 
 23.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาซีดีเอ็มเอ ศูนย์หาดใหญ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 24.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 25.ฝ่ายวางแผนการตลาด (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
 
 26.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด
 
 27.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 28.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์
 -มีความรู้ในงานด้านศิลป์ ออกแบบผลิต และสร้างสื่อ
 -มีความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, 3D ฯลฯ
 
 29.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด บัญชี การเงิน
 
 30.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บัญชี การเงิน
 
 31.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
 
 32.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีความรู้ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน งานเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลในระบบ SAP และ PAY ROLL ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 
 33.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 34.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านมัลติมีเดีย
 
 35.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 -มีประสบการณ์ในการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างน้อย 1 ปี
 
 36.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 -มีประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 ปี
 
 37.ฝ่ายกฎหมาย (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท นิติศาสตร์
 
 38.ฝ่ายการตลาดโทรศัพท์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ
 -วุฒิปริญญารัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 39.ฝ่ายการตลาดสื่อสารข้อมูล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความสามารถด้านการตลาด
 -มีความรู้ด้านระบบสื่อสารข้อมูล
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 
 40.ฝ่ายโครงข่ายส่วนกลาง (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
 41.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
 42.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สะเรียง (1 อัตรา)
 
 43.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่ฮ่องสอน (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 44.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท บึงกาฬ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 
 45.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 
 46.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านไผ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 47.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
 
 48.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาคลี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 
 49.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองไผ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 50.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
 51.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท กบินทร์บุรี (1 อัตรา)
 
 52.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปราจีนบุรี (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
 
 53.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตราด
 
 54.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
 55.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ส่วนควบคุมคุณภาพ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
 56.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาญจนบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
 57.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 58.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า (1 อัตรา)
 
 59.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท พังงา (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพังงา
 
 60.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การจัดการ
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 61.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้าน Core Network รับผิดชอบงานด้านระบบชุมสาย
 -ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบ MSC/HLR ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้
 -Install and Commissioning MSC/HLR
 -Routine Maintenance (Trouble shooting problem, Configuration Management and Performance Management, etc.)
 -Preventive & Corrective Maintenance
 
 62.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้านระบบสถานีฐาน รับผิดชอบงาน Base Station Subsystem
 -ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบ BSS ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
 -Site supervising the installation and commissioning
 -Create data configuration for BSC and all BTS
 -Configuration LAN switches
 -BSC software version
 -Upgrade PDSN software version
 -Modify configuration about RF Radio planning
 -Preventive and maintenance BSC and BTS
 -Corrective Maintenance
 
 63.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้าน Radio Network Planning รับผิดชอบส่วนงาน RF Planning & Optimization
 -ต้องมีประสบการณ์ Radio Network Planning (RNP) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 -CDMA network design and optimization
 -CDMA2000 1X & EVDO network optimization
 -Site location planning, site configuration, neighbor list planning, PN Planning, database planning and system planning
 -Drive test analysis
 -Network performance monitoring
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้อง Download ใบสมัครจาก www.cattelecom.com หรือ www.catadmin.cattelecom.com/hr โดยให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และให้ระบุข้อคุณวุฒิ และฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน ที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น สำหรับวิธีการยื่นใบสมัครให้ดำเนินการดังนี้
 1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตต่าง ๆ ตามคุณวุฒิที่กำหนด
 2.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS โดยจัดส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน)
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับเอกสารไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เท่านั้น
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0-2104-3481, 0-2104-3322 และ 0-2104-4256
 หรือดูรายละเอียดทาง
 
www.cattelecom.com
 
 
www.catadmin.cattelecom.com/hrลงวันที่ 01/12/2007 10:13:55
จำนวนผู้ชม 5706
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน