SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมยุทธศึกษาทหารบกรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2551

กรมยุทธศึกษาทหารบกรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2551 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบ ัตร ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2.ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.7539) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
 3.ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4514) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่อยุธยา
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี เคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม
 4.ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4808) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต
 5.ประจำแผนก ร.ร.การบิน ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่ลพบุรี
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สถิติประยุกต์ สถิติคณิตศาสตร์ การวัดผลการศึกษา การวัดผลและประเมินการศึกษา
 6.อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สถิติ สถิติประยุกต์
 7.อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
 8.ประจำแผนก กส.ทบ. (ชกท.3200) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครราชสีมา
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
 9.นายทหารสัตวแพทย์ กส.ทบ. (ชกท.3200) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครปฐม (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
 10.อจ.รร.กส.ทบ. (ชกท.0632) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 11.หน.มว.กส.ทบ. (ชกท.3222) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครราชสีมา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ โรคพืช เทคโนโลยีการเกษตร พืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชไร่นา
 12.หน.ชุดสัตวแพทย์ พัน.พัฒนา 1 (ชกท.3200) (อัตรา ร.ท.) บรรจุที่ราชบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
 13.หน.ชุด สัตวแพทย์ พัน.พัฒนา 3 (ชกท.3200) (อัตรา ร.ท.) บรรจุที่เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
 14.เภสัชกร รพ.รร.6 (ชกท.3318) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (4 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 15.เภสัชกร ร.พ.ค่ายวชิรปราการ (ชกท.3318) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่ตาก
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 16.เภสัชกร ร.พ.ค่ายวชิราวุธ (ชกท.3318) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 17.หน.แผนกเภสัชกรรม ร.พ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 (ชกท.3318) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่บุรีรัมย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 18.ทันตแพทย์ รร.กสร.ศสร. (ชกท.3170) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์
 19.ช่างฟัน ร.พ.ค่ายสุรสีห์ (ชกท.3179) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กาญจนบุรี
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์
 20.ประจำแผนก สพธ. (ชกท.3303) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
 21.นักกายภาพบำบัด รพ.อ.ป.ร. (ชกท.3418) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ลพบุรี
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี กายภาพบำบัด
 22.นายทหารปฏิบัติการรังสี (ชกท.3308) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ลพบุรี
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี รังสีเทคนิค
 23.นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายวิภาวดีรังสิต (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ
 24.นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ
 25.นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายสุรสิงหนาท (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สระแก้ว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ
 26.ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.7421) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 27.ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4808) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครราชสีมา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี
 28.ประจำแผนกออกแบบ กช. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ราชบุรี
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 29.ประจำแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7110) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 30.อจ.รร.ป.ศป. (ชกท.1183) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ลพบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
 31.อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหกรรม การบริหารอุตสาหกรรม การวิจัยการดำเนินงาน
 32.อจ.สกศ.รร.จป. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 33.หน.ชุดช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พัน.พัฒนา 3 (ชกท.0200)
 (อัตรา ร.ท.) บรรจุที่เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 34.นายทหารควบคุมข้อมูล พัน.พัฒนา 4 (ชกท.2401) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สงขลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 35.ประจำแผนก รพ.รร.6 (ชกท.2230) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี จิตวิทยา การแนะแนว
 36.นายทหารสังคมสงเคราะห์ ร.พ.ค่ายสุรสิงหนาท (ชกท.3606)
 (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สระแก้ว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 37.นายทหารสังคมสงเคราะห์ ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ชกท.3606) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่อุตรดิตถ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 38.บรรณารักษ์ วพบ. (ชกท.2146) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 39.อจ.รร.นส.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี พลศึกษา
 40.อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ชกท.2715) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จิตวิทยา
 41.ผบ.มว.สารวัตร ร้อย.สห.มทบ.24 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) บรรจุที่อุดรธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
 42.ผช.นสวส.จทบ.บ.ร. (ชกท.9322) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่บุรีรัมย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
 43.ผช.ฝอ.5 กรม.ทพ.36 (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่แม่ฮ่องสอน
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 44.อจ.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา บริหารการศึกษา โสตทัศนศึกษา วารสารศาสตร์
 45.อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.9308) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 46.อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การบริหารองค์การและการจัดการ สังคมศึกษา การแนะแนว
 47.อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.8-0200) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิเทศศาสตร์ การบริหาร
 48.อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.8-0600) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การบริหาร การจัดการ ประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสุขาภิบาล
 49.อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
 50.อศจ.ร.19 ศร. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กาญจนบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 51.อศจ.จทบ.พ.บ. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เพชรบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 52.อศจ.จทบ.ส.ก. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สระแก้ว (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 53.อศจ.ร.6 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่อุบลราชธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 54.อศจ.ร.8 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ขอนแก่น (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 55.อศจ.จทบ.อ.ต. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่อุตรดิตถ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 56.อศจ.จทบ.พ.ย. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่พะเยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 57.อศจ.จทบ.ช.ร. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เชียงราย (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 58.อศจ.ร.17 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่พะเยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 59.อศจ.กรม ทพ.41 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ยะลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 60.อศจ.กรม ทพ.42 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สงขลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 61.อศจ.กรม ทพ.43 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ปัตตานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 62.อศจ.ส.1 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สมุทรสาคร (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 63.อศจ.ปตอ.1 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต (โดยผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต จะต้องจบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป)
 64.นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ป.น. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ปัตตานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 65.ผช.ฝกง.บชร.4 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครศรีธรรมราช
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
  66.นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.33 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 67.นายทหารบัญชี มทบ.32 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ลำปาง
  (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 68.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย จทบ.ล.ย. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เลย (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 69.ผช.นายทหารรับจ่ายเงิน พธ.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นนทบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 70.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย ยศ.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 71.นายทหารการเงิน รพ.รร.จปร. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นครนายก (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 72.นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ส.น. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่สกลนคร (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 73.นายทหารบัญชี จทบ.ต.ก. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ตาก
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 74.ผช.นายทหารการเงิน ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ลำปาง (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 75.นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ก.จ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กาญจนบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 76.นายทหารการเงิน ร.16 พัน.3 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่ยโสธร (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 77.นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.พ.ช. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 78.นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.พ.ย. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่พะเยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 79.ผช.นายทหารบัญชี นปอ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 80.ผช.นายทหารบัญชี พธ.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่นนทบุรี
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 81.ผช.นายทหารบัญชี สส. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ
 (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 82.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย จทบ.พ.บ. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่เพชรบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินและการธนาคาร การบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน
 83.นายทหารตรวจบัญชี สตช.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) บรรจุที่กรุงเทพฯ (9 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2551 ณ หอประชุมเสนาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2297-6186 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 ตารางกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ประจำปี ๒๕๕๑
 วัน/ เดือน/ ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
 จันทร์ที่ ๑๒ - อังคารที่ ๒๗ พ.ย.๕๐ จำหน่ายสมุดคำแนะนำ / ใบสมัครสอบ กสน.ยศ.ทบ. ( ไม่เว้นวันหยุด )
 อังคารที่ ๒๐ -อังคารที่ ๒๗ พ.ย.๕๐ ดำเนินการรับสมัครสอบ หอประชุมเสนาฯ ยศ.ทบ.( ไม่เว้นวันหยุด )
 พุธที่ ๑๒ ธ.ค.๕๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ - บริเวณหน้า กยข.ยศ.ทบ. - ทางอินเตอร์เน็ต
 อาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค.๕๐ สอบภาควิชาการ ( รอบแรก ) ม.รามคำแหง ๒ (บางนา)
 ศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๕๐ ประกาศผลสอบภาควิชาการ ( รอบแรก ) - บริเวณหน้า กยข.ยศ.ทบ. - ทางอินเตอร์เน็ต
 พฤหัสฯที่ ๓ ม.ค.๕๑ ( เริ่มสอบรอบสอง ) ตรวจโรค แหล่งชุมนุม น. รพ.รร.๖
 ศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๕๑ ทดสอบด้านจิตเวช แหล่งชุมนุม น. รพ.รร.๖
 พุธที่ ๙ ม.ค.๕๑ ทดสอบร่างกาย สนามกีฬา ทบ.
 พฤหัสฯที่ ๑๐ ม.ค.๕๑ สอบสัมภาษณ์ ( สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ) ยศ.ทบ.
 ศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๑ สอบสัมภาษณ์ปากเปล่า ยศ.ทบ.
 พุธที่ ๒๗ ก.พ.๕๑ ประก าศผลการสอบรอบสุดท้าย - บริเวณหน้า กยข.ยศ.ทบ. - ทางอินเตอร์เน ็ตลงวันที่ 21/11/2007 10:43:13
จำนวนผู้ชม 3721
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ