SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส. รับลูกยกฐานะเป็นนิติบุคคลค้านขายหุ้นRATCHเหตุระยะยาวให้ยิลด์ดี

สปส. รับลูกยกฐานะเป็นนิติบุคคลค้านขายหุ้นRATCHเหตุระยะยาวให้ยิลด์ดี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ



สำนักงานประกันสังคมเห็นด้วยกับ กนร. แก้ไขกฎหมายยกฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบชั้นกบข. หวังเสริมการลงทุนหารายได้ค่าเช่าในอสังหาริมทรัพย์ได้ ขณะเดียวกันสามารถจ้างคนมีฝีมือเข้ามาทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมออกโรงค้านตัดขายทิ้งหุ้น RATCH แม้สัดส่วนถือจะน้อยแค่ 4.92% เหตุให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว ล่าสุด 9 เดือนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว 15,140 ล้านบาท

นายวิน พรหมแพทย์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงสปส. ให้เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หลังจากที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มีการประชุมให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะช่วยให้สปส.สามารถเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าได้ โดยอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนซึ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน แทนที่จะตกเป็นของแผ่นดิน และช่วยให้สามารถดำเนินการจ้างบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนเพื่อเสริมทีมที่มีอยู่ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมหารือสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพของกองทุน และดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กองทุนประกันสังคมสามารถเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะบริษัทจดทะเบียนจนกลายเป็นรัฐวิสาหกิจแบบใหม่

สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดจากที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้มีการกระจายเงินลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 477,367 ล้านบาท ไปลงทุนในหุ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.32% ของเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550 กองทุนได้รับผลตอบแทนเฉพาะจากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจำนวน 2,062 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนมากถึง 30.47% ต่อปี โดยในส่วนของหุ้นที่ลงทุนนั้น มีการลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) จำนวน 71.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.92% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดย สปส. ได้เริ่มมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2546 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สปส. ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นดังกล่าวเฉลี่ย 15% ต่อปี

นายวิน กล่าวว่า ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เพราะบมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 45% สำนักงานประกันสังคม 4.92% ธนาคารออมสิน 2.62% เมื่อนับรวมกันแล้วทำให้มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกิน 50% ส่งผลให้สถานภาพของบริษัทอาจกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปส. คือ สัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ 4.92% เท่านั้น

ทั้งนี้ หุ้นของ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รายได้ของบริษัทมีความเสี่ยงต่ำ และผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างสูง นับเป็นลักษณะการลงทุนที่เหมาะสมกับกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนระยะยาว การที่มีข้อเสนอให้ สปส. ขายหุ้นดังกล่าวเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนนั้น สำนักงานไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเสียโอกาสการลงทุน และอาจทำให้ต้องนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

สำหรับผลการบริหารกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 (ณ 30 กันยายน 2550) กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 477,367 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน 381,930 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตนจำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศที่สำนักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียมจ่ายสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจ่ายบำนาญชราภาพในปี พ.ศ. 2557 เป็นเงินกองทุนที่ดูแลกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร จำนวน 68,841 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนกรณีว่างงานจำนวน 26,596 ล้านบาท

โดยเงินลงทุนรวมจำนวนดังกล่าวในปัจจุบัน แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน จำนวน 389,868 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตราสารหนี้อื่นๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 87,499 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของเงินลงทุน

นายวิน กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนแรก ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550 กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 15,140 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและหุ้นกู้ จำนวน 13,078 ล้านบาท เงินปันผลและกำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 2,062 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดของกองทุนประกันสังคมนั้น เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 ซึ่งกำหนดให้กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 60 % ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกิน 40% ของเงินกองทุน โดยในการดำเนินการลงทุนนั้น สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมฯ และตามแผนการลงทุนประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน และคำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสำคัญ

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ




ลงวันที่ 13/11/2007 10:15:27
จำนวนผู้ชม 1341
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ