ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับ สมัครงาน ตำแหน่ง จนท.-วิทยา การ วุฒิ ปวช. 28 อัตรา
 
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 - มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานจ้างได้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ร.
 - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา หรือตามกฎหมายอื่น
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการฝ่ายรัฐสภา หรือตามกฎหมายอื่น
 
 คุณสมบัติเฉพาะ
 
 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ต้องการผู้รับจ้าง 4 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,530 บาท
 - วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องการผู้รับจ้าง 22 คน ได้รับค้าจ้างเดือนละ 5,530 บาท
 - วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์ ต้องการผู้รับจ้าง 1 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,530 บาท
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพิมพ์
 
 4. วิทยาการ ต้องการผู้รับจ้าง 1 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 7,630 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสังคมศาสตร์
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
 - หลักฐานการศึกษา และใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - ใบรับรองแพทย์
 - อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล เป็นต้น
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครรับจ้างเหมาทำงาน ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30- 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทร.0 2831 9362, 0 2831 9366
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 14 สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และทาง www.senate.go.th
ลงวันที่ 12/11/2007 10:29:42
จำนวนผู้ชม 1901
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน