SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้

ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับ สมัครงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รับ ราชการ สังกัด สำนักงานศาลปกครอง ถึง 5 พย
 สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับ สมัครงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รับราชการ สังกัด สำนักงานศาลปกครอง ถึง 5 พย. 50
 
 สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 พนักงานคดีปกครอง 4
 - วุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบได้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ศป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้จากสถาบันการศึกษาในประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน หรืออิตาลีที่ ก.พ.รับรอง
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (ทุกปริญญา)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในการจัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า ''''สำเนาถูกต้อง''''และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ด้วย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครองอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ 1) ชั้นที่ 32 เลขที่ 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานยาวา เขตสาทร กทม.10120 โทร.0 2670 1200-63 ต่อ 2015 และ 2115ลงวันที่ 01/11/2007 08:13:02
จำนวนผู้ชม 3321
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ