ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับ สมัครบุคคล เข้ารับราชการ สายงานสัสดี

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับ สมัครบุคคล เข้ารับราชการ สายงานสัสดี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้น ประทวนสายงานสัสดี (12-21 ธ.ค.50 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 200 อัตรา โดยจะบรรจุในเดือน เมษายน พ.ศ.2551 จำนวน 100 อัตรา และเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 จำนวน 100 อัตรา โดยมีรายละเอียด
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.เพศชาย อายุ ระหว่าง 18-30 ปี บริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2520-2532)
 2.เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
 2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
 3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
 4.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 5.มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 6.ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
 7.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2540) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
 8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 9.ไม่อยู่ในสมณเพศ
 10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 11.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 12.ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 13.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
 14.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 15.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 16.ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
 หลักฐานการสมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 3.หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8)
 4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย
 5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 1.จำหน่ายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2550 โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอกธนากร ทองศุข กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ราคารวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ชุดละ 130 บาท วงเล็บมุมซอง “สายงานสัสดี” พร้อมชื่อและที่อยู่ ที่ชัดเจน (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 2.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดละ 100 บาท
 -ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2550 เว้นวันหยุดราชการ
 -ตั้งแต่วันที่ 12- 21 ธันวาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3.2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบ 50 บาท
 3.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.51 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)
 3.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 1 ก.พ.51 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com
 3.5 ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช วันที่ 11 - 12 ก.พ. 2551 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3.6 สัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬากองทัพบก วันที่ 13 ก.พ.51
 3.7 ทดสอบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 ก.พ.51 เวลา 0700 ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กทม.
 3.8 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 26 ก.พ.51 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com
 3.9 รายงานตัว เลือกหน่วยบรรจุ ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กทม. วันที่ 29 ก.พ.51 เวลา 07.30
 ผู้สนใจจะสมัคร สอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9 ต่อ 89120, 89121, 89122, 89123, 89129, 89130 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 กองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ : 0-2241-3663, 0-2241-3656, 0-2241-0621ลงวันที่ 01/11/2007 07:48:21
จำนวนผู้ชม 32428
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน