SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรุงเทพมหานคร เปิดรับ เป็นข้าราชการ กทม.ครั้งที่ 3/2550 จำนวน 200 อัตรา (รับออนไลน์)

กรุงเทพมหานคร เปิดรับ เป็นข้าราชการ กทม.ครั้งที่ 3/2550 จำนวน 200 อัตรา (รับออนไลน์) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) มีค วามประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2550 โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 (150 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ เคมี หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ
 2.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (15 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ทางช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เคมี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเคมี ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ หรืออนุปริญญาทางเคมี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 (35 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องมีความสามารถในการขับรถยนต์ โดยมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ ชนิดที่ 2 ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 -ตำแหน่งระดับ 1 ตำแหน่งละ 150 บาท
 -ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท
 -ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
 วิธีการสมัครสอบ
 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.bma.go.th หรือ http://ksb.bma.go.th หรือ http://www.bma.go.th/csc หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2550
 กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ : 0-2221-2141-69ลงวันที่ 01/11/2007 07:47:14
จำนวนผู้ชม 2217
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ