SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อเป็นพนักงาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อเป็นพนักงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คลากรเพื่อเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คณะศิลปะศาสตร์
 1.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ หรือการท่องเที่ยว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือ การท่องเที่ยว
 -ควรมีบัตรมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 -สามารถออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่กับนักศึกษาได้
 
 2.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือการท่องเที่ยว
 -โดยต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ หรือการท่องเที่ยว
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 -มีบัตรมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 -สามารถออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่กับนักศึกษาได้
 
 3.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
 -ถ้ามีประสบการณ์การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 คณะบริหารธุรกิจ
 4.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทด้านสาขาวิชาการ บัญชี จากสถานบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ หรือเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการลอจีสติกส์ (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 -ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีใจรักการสอน การถ่ายทอดความรู้ ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและเสียสละ
 
 6.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ
 
 7.อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ
 
 คณะกายภาพบำบัด
 8.อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขากายภาพบำบัด) และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการลอจีสติกส์ (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 -มีใจรักการสอน การถ่ายทอดความรู้ ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและเสียสละ
 -มีประสบการณ์จะได้รับ
 
 คณะการแพทย์แผนจีน
 9.อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการแพทย์แผนจีนหลักสูตร 5 ปี
 -มีความรู้ความสารมารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี
 -มีความตั้งใจ อุทิศตน และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 
 กองอาคารสถานที่
 10.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (2 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า
 -มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 2 ปี
 
 คณะเทคนิคการแพทย์
 11.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 12.อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน โลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา หรือ
 -มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 13.อาจารย์ประจำเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาเคมี พยาธิวิทยาคลินิก พิษวิทยา เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 คณะนิเทศศาสตร์
 14.อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอก ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)
 
 คณะเภสัชศาสตร์
 15.อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ (8 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
 16.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอกโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาลและปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ การพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว หรือ
 -ปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และหรือจิตเวช หรือที่มีประสบการณ์ การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาล ครอบครัว หรือ
 -ปริญญาเอกทางการพยาบาล/การสาธารณสุข/อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
 -หากมีประสบการณ์ทางด้านแม่และเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคมนาคม
 -มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบปฏิบัติการ หรือระบบเครือข่ายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 18.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ,วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)
 -สามารถสอนรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -หากมีประสบการณ์การสอน การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.0-2312-6300 ต่อ 1142, 1143, 1448 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
ลงวันที่ 24/10/2007 15:53:20
จำนวนผู้ชม 1585
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ