SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัคร ม.3-ป.ตรี 7 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัคร ม.3-ป.ตรี 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันโรคผิวหนัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 
 2.เภสัชกร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 3.พยาบาลวิชาชีพ
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 4.นักวิชาการสาธารณสุข
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขและอนามัย ชีววิทยา จุลชีววิทยา
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 
 5.เจ้าพนักงานธุรการ
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 
 6.ผู้ช่วยพยาบาล
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 2-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550  
 
 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน พร้อมหลักฐานดังนี้
 
 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036-40 ต่อ 145 ในวันและเวลาราชการ
 
 2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร หากส่งภายหลังวันปิดรับสมัครสอบจะไม่รับการพิจารณา
 
 3.สมัครทาง Internet อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.inderm.go.th และสมัครที่ E-mail Address : human@inderm.go.th หากส่งภายหลังวันปิดรับสมัครสอบจะไม่รับการพิจารณา  
ลงวันที่ 24/10/2007 15:47:55
จำนวนผู้ชม 1507
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ