SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข ่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน-สถาบันระบบใหม่
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 สังกัดสำนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สำนักบรรณสารการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,682-บาท
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ระเบียบการรับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลหรือดาวน์โหลด
 
 ใบสมัครได้ที่ http://personel.nida.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
 
 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ในเวลา
 
 ราชการ โทร. 0 2727 3405,0 2727 3400
 
 เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร คือ
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 3 รูป
 
 2. ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 
 3. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
      ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้วให้ถือว่าผู้สอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน-สถาบันระบบใหม่
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนกรณีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี 10,682.-บาท หรือบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท 13,048.-บาท
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
 
 ระเบียบการรับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personel.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ในเวลาราชการ  โทร. 0 2727 3405 - 3400
 
 เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร คือ
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 3 รูป
 
 2. ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 
 3. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
      ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้วให้ถือว่าผู้สอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ลงวันที่ 08/10/2007 11:04:32
จำนวนผู้ชม 1753
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ