ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.อัยการสูงสุด เปิดรับ สมัครสอบ อัยการผู้ช่วย ( สนามใหญ่ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

สนง.อัยการสูงสุด เปิดรับ สมัครสอบ อัยการผู้ช่วย ( สนามใหญ่ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สนง.อัยการสูงสุด เปิดรับ สมัครสอบ อัยการผู้ช่วย ( สนามใหญ่ ) ถึง 5 ตุลาคม 2550
 
 ก.อ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2550 อนุมัติให้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550 โดยกำหนดเวลาขอใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และข้อกำหนด ก.อ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย ลงวันที่ 29 เมษายน 2545 จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
 1. ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.อ. ชั้น 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 และยื่นใบสมัครตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ ณ สำนักงาน ก.อ. สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550 ในวันทำการ เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
 1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 1.2 ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 1.3 ใบปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต หรือนิติศาสตรบัณฑิตและใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 1.4 ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 1.5 เงินค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 100 บาท
 1.6 เอกสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ก.อ.
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมั้ครสอบยื่นหลักฐานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครสอบคัดเลือก คือ อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ อัยการพิเศษฝ่ายวินัย นายวิรัช บัวเผื่อน นายวิเชียร สุดรุ่ง นายสุชาติ หล่อโลหการ นายสมชาย เก้านพรัตน์ นางศิริมาศ ตัญจพัฒน์กุล นายพิชัย ไชยวังษา นายพงศ์พิเชษฐ์ จัทรพรกิจ นายนริศชำนาญชานันท์ นายสุริยา สิทธิกรณ์ และนายกฤษฏา กสานติกุล
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับใบสมัครสอบคัดเลือกได้ตรวจรับใบสมัครไว้แล้วจะจัดให้คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ง ก.อ. กำหนดตรวจร่ายกายและจิดใจของผู้สมัคสอบคัดเลือกตามมาตรา 33 (12) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครสอบคัดเลือกจะกำหนด
 3. เมื่อ ก.อ. ได้ตรวจพิจารณาคุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 เสร็จแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกให้ทราบ พร้อมกับวันเวลาสถานที่สอบและกำหนดวันจับฉลาด หมายเลขประจำตัวสอบ โดยจะประกาศไว้ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด
 4. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
 
ลงวันที่ 03/10/2007 08:56:04
จำนวนผู้ชม 7722
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54076 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128412 คน