SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ขอนแก่น รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครู

อบจ.ขอนแก่น รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครู | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 -----------------------
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 67 อัตรา
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 55 - 75 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
 ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด องค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 67 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 67 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 ของประกาศ
 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
 บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
 1.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2.วัณโรคในระยะอันตราย
 3.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5.โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
 ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุ
 โทษ
 (11)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
 ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตาม
 กฎหมายอื่น
 (13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
 ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
 3. ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น
 2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการ
 ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อม
 และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
 วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3. อัตราที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 67 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,630.-บาท
 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
 4.กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ซื้อใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 กันยายน 2550 (ในวันเวลาราชการ) ใบสมัครชุดละ 20 บาท
 และยื่นใบสมัครได้ที่ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0–43241–441 www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการ
 5.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
 สำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 -สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
 -สำเนาทะเบียนบ้าน
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)
 -ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน
 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 -ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
 -หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
 จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับ
 สำเนาแล้วจะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น
 6.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในอัตรา 200.- บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย
 คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)
 7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการสอบแข่งขัน ก่อนวันสอบ
 ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. หมายเลข
 0–43241–441 www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการ
 8.วิธีการสอบแข่งขัน
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข. และ
 ภาค ค. (รายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้าย) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดไว้ ดังนี้
 ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
 จัดสอบโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ใน
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
 ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินบุคคล
 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถ หรือทักษะ
 เฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
 อื่นๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
 (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 9. ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
 วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อย
 กว่า 10 วันทำการ
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ
 หกสิบ
 11.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข.
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคข.ได้
 ให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบภาค ข. โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
 สำนักปลัดฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร
 หมายเลข 0–43241–441, 0 – 4323 – 5143 หรือทางเว๊บไซด์ www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการและ
 ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข. มาสอบภาค ค. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
 ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)จะเรียงลำดับที่จาก
 ผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) เป็นผู้มีสิทธิ์ในการสอบภาคอื่น
 ต่อไปได้
 12. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดขอนแก่น
 13.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
 ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
 ได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 14. การบรรจุและแต่งตั้ง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกันกับที่ผู้นั้น
 นำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบ
 ตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับ
 ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
 
http://www.kkpao.org/filebook/ประกาศรับสมัครครูผู้ ช่วยล่าสุด.pdfลงวันที่ 14/09/2007 16:32:39
จำนวนผู้ชม 12857
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ