SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัคร ปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัคร ปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง)
 พนักงาน (การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์อาวุโส) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ประสานงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
 -มีประสบการณ์ในการบริหาร จัดการโครงการ หน่วยงาน การเป็น Project Manager วิเคราะห์ วางแผน จัดทีมงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผล มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด มีความรู้พื้นฐานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ และประกันสังคม มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 -มีความชำนาญในการใช้ Computer และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word/Excel/Power Point หากมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้
 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2550  
 
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารการเปลี่ยนแปลง) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารจัดการงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีความรู้และทักษะการพัฒนาองค์กรและบุคลากร การสร้างและพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การวางแผน การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ การสร้างและบริหารทีมงาน การวิเคราะห์ประมวลผล การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสาร โน้มน้าว ชักจูงผู้อื่น การพูดในที่สาธารณะ และการเป็นวิทยากร
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office, Visio, Microsoft Project
 -มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาสามารถเป็น Change Agent ในเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรได้
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 
 2.พนักงาน (บริหารงานประกันสุขภาพอาวุโส) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานโครงการ จัดทำข้อมูล สถิติและรายงาน การบริหารโครงการในงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint MS Access หรืออื่น ๆ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาล สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข และบริหารงานประกันสุขภาพโดยตรงมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 -มีประสบการณ์ตรงในงานสร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของขององค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
 -มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 2-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th  
 สำนักงานหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์    เมือง    นนทบุรี    11000  โทรศัพท์ : 0-2831-4000  ลงวันที่ 07/09/2007 06:54:00
จำนวนผู้ชม 2081
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ