ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครจำนวน 2 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครจำนวน 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข ่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันระบบใหม่
 ตำแหน่งบุคลากร
 
 สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนกรณีบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี
 1 อัตรา 10,682.-บาท และบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา 13,048.-บาท
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  รัฐประศาสน-ศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์เน้นทางสาขาการจัดการทรัพยากร-
 
 มนุษย์ รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์ หรือปริญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
 ระเบียบการรับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลหรือดาวน์โหลด
 
 ใบสมัครได้ที่ http://personel.nida.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
 
 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550 ในเวลา
 
 ราชการ โทร. 0 2727 3405,0 2727 3400
 
 เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร คือ
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 3 รูป
 
 2. ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 
 3. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
      ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้วให้ถือว่าผู้สอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ลงวันที่ 07/09/2007 06:52:44
จำนวนผู้ชม 1939
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน