SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จ่ายแล้วเงินช่วยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จ่ายแล้วเงินช่วยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง แก่ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย (ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด) จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงิน 4,253,883.08 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสตางค์) ลูกจ้างจำนวน 723 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยนายจ้างปิดกิจการและมีการค้างจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย เป็นต้น ทั้งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสงเคราะห์ตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายแต่ไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ลูกจ้างพึงได้รับ ทั้งนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของลูกจ้างกรณีลูกจ้าง ออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนด บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐ โดยตั้งแต่ปี 2543-28 สิงหาคม 2550 ให้การสงเคราะห์ลูกจ้างไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 25,178 คน จำนวนเงิน 138,015,188.08 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นกรณีค่าชดเชย จำนวน 12,292 คนจำนวนเงิน 72,025,601 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน) และกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย (ค่าจ้างค้างจ่าย ฯลฯ) จำนวน 12,886 คน จำนวนเงิน 65,989,170.08 บาท (หกสิบห้าล้านบาทเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างรายใด ถูกเลิกจ้างแล้วไม่ได้รับเงินค่าชดเชย หรือเงินอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลาฯ ติดต่อขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-7266 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506.

 

แหล่งข่าว : ไทยโพสต์
ลงวันที่ 03/09/2007 12:00:37
จำนวนผู้ชม 1252
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ