SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร สอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 61 อัตรา

รับสมัคร สอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 61 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
 เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )  
 และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
 ประจำปี พ.ศ. 2550
 ***********************
 
 
                    ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา   จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล   ประจำปี   พ.ศ.  2550    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสงขลาร้องขอให้ดำเนินการแทน
                    ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13  มาตรา  14  มาตรา 15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่  19  พฤศจิกายน   2545  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ครั้งที่   7/2550   เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม  2550  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล   ในตำแหน่งต่าง  ๆ  ดังนี้
                    1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  และเงินเดือนที่จะได้รับ
                         1.1 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน   จำนวน    10    ตำแหน่ง       61    อัตรา  
                               ก.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1
                                           (1)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1    จำนวน    3  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  1      จำนวน    3  อัตรา  
                                           (3)  ตำแหน่งช่างโยธา  1             จำนวน    7  อัตรา
                               ข.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2
                                           (1)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  2 จำนวน    2  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2   จำนวน    7  อัตรา
                                           (3)  ตำแหน่งนายช่างโยธา  2       จำนวน  14  อัตรา
                               ค.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3
                                           (1)  ตำแหน่งบุคลากร  3              จำนวน    5  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งนิติกร  3                  จำนวน  14  อัตรา
                                           (3)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3   จำนวน    3  อัตรา
                                           (4)  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  3     จำนวน    3  อัตรา
                        1.2 อัตราเงินเดือน รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ผนวก ก.)
                   
                   2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
                        ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ  ดังนี้
                        2.1  คุณสมบัติทั่วไป     ผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามข้อ  6   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่    19  พฤศจิกายน  2545   ดังต่อไปนี้
                               (1)  มีสัญชาติไทย
                               (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                               (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                               (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                               (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) กำหนด  ดังนี้
                                           (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                           (ข)  วัณโรคระยะอันตราย
                                           (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                           (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                                           (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                                (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน   ส่วนตำบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น
                                (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม    
                                (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือ  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                                (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                                (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  
                                (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  
 ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
                                (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล    ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
                                (14)   ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
                                 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  6  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา (ก.อบต. จังหวัดสงขลา)    อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณี  ดังนี้        
                                          (1)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  (7) , (9) ,(10)  หรือ  (14)
                                          (2)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  (11) , (12)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
                                          (3)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  6 (13)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
                        2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ       เฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลากำหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้   (ผนวก  ก.)      
                                - สำหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538
                                - ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่  ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  ให้มาสมัครสอบแข่งขันได้
                        2.3  ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ  
             
                  3.  การรับสมัครสอบ
                        3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  10 – 28  กันยายน  2550  ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้
                               (1)  เปิดเว็บไซด์  http://job.sk-local.go.th
                               (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  ระบบจะออก เลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ
                               (3)  พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4   จำนวน  2  แผ่น  หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File )  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette)  เป็นต้น
                                      ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้  ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง  แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้        
                                      3.2  นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 1 ตุลาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
                                      3.3  ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ประกอบด้วย
                                              (1)  ค่าธรรมเนียมการสอบ
                                                    - สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  และระดับ  2  จำนวน  100  บาท
                                                    - สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  200  บาท
                                              (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน    30  บาท            
                                                     ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น  
                                      3.4  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน  1  ปี  ขนาด   1  นิ้ว    ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
 
                  4.  เงื่อนไขการสมัครสอบ
                       4.1  ผู้สมัครสอบ  สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
                       4.2  ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง  1 ตำแหน่ง    เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
                       4.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2  และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่   28  กันยายน  2550  ทั้งนี้  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
                       4.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ดังนั้น  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  137  
                       4.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็น   ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
                5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังนี้
                    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  วัน  เวลา  สถานที่สอบ   และระเบียบเกี่ยวกับ     การสอบ   จะประกาศให้ทราบ  ณ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  และทาง http://www.sk-local.go.th หรือ http://job.sk-local.go.th ภายในวันที่  1 พฤศจิกายน  2550
 
                6. หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )
                    6.1   ใบสมัครในข้อ  3.4
                    6.2  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น  ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน  13  หลักชัดเจน        
 
                7.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
                     หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  2  ภาค
                     7.1  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข )  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)
                             ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย) รายละเอียดเพิ่มเติมตาม  ผนวก  ข        
                     7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค)  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน)
                            ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ   และ จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    ความสามารถ   ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์   ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม   การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
 
               8.  เกณฑ์การตัดสิน
                    8.1  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60   จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)
                    8.2  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60          
 
               9.  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค  ค. )
                    9.1  ใบสมัครในข้อ  3.4
                    9.2   สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ  อย่างละ  2  ฉบับ  (รวม  4  ฉบับ )  
                            ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่   28  กันยายน  2550
                    9.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จำนวน  1  ฉบับ
                    9.4   สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ        
                    9.5   หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
                    9.6  ใบรับรองแพทย์ปริญญา   ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด     ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1   เดือน   นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   จำนวน    1   ฉบับ   ได้แก่
                            (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                            (ข)  วัณโรคระยะอันตราย
                            (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                            (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                            (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                     9.7  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ภายในวันที่ที่สมัครสอบ  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่ง    ที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่  และ
 ใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่
                     9.8   สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ,  ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น  จำนวน   1  ฉบับ
                              สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดตามข้อ  9.2   ถึง ข้อ  9.8  ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น  และเขียนคำรับรองว่า  “ สำเนาถูกต้อง ”  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ  และระบุเลขประจำตัวสอบไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 
              10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                    10.1   การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้   จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  สูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข.  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาค  ข.  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                    10.2  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้  2  ปี   นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี   แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว  บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก    เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว  ก่อนบัญชี    ผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุ  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ  หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  แล้วแต่กรณี
           
              11. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                     ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ        
                     (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ  รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                     (2)  ผู้นั้นไม่รายงานตัว   เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลากำหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน   นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
                     (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                     (4)  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการโอน   แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                     (5)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
                     กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  จะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป        
 
              12.  การบรรจุและแต่งตั้ง
                     12.1  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน แต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่าง  หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน  และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  (ก.อบต.จังหวัดสงขลา )
                     12.2   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ( ก.อบต.จังหวัดสงขลา ) เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขัน และมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัด  ที่มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง    ที่สอบแข่งขันได้  หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  โดยเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้        
                     12.3  กรณีผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้  จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
                     12.4  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  2  ปี  จึงสามารถให้โอนไปดำรงตำแหน่ง  ณ ที่แห่งอื่นได้
                     12.5  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน  ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้นได้  หรือยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี  และผู้ที่ทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก
                   
                     คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  หากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการ แอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ศาลากลางจังหวัด  สงขลา  โทร. 0 – 7431 – 6146   เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 
 
http://job.sk-local.go.th/ลงวันที่ 30/08/2007 12:49:44
จำนวนผู้ชม 41231
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51706 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน