SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร เพื่อบรรจุเป็น พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร เพื่อบรรจุเป็น พยาบาลวิชาชีพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

      ด้วย ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุ ฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็ นพยาบาลวิชาชีพ สังกัด แผนงานบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอีย ด ดังนี้
 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังนี้
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
    3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
    6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
    7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
    8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
    9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงานหรือพักราชการ
   10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
   11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 
 2. ตำแหน่ง/จำนวน/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ/คุณสมบัติที่รับสมัคร
    1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยใน)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางหอผู้ป่วยใน หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    2. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
           3. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    3. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้าน Urgent Room)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานห้องฉุกเฉิน หรือการพยาบาลวิกฤต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    4. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (Central Supply)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. มีความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลผ่าตัด และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาล
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2 ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานหน่วย Central Supply ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
           4. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    5. ตำแหน่ง  Case Manager Nurge         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตทางด้าน Health Education หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ได้รับการอบรม Case Manager มีความรู้การดูแลทางคลินิก และทักษะทางเศรษฐศาสตร์
           2. ประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง หรือทางด้านจิตสังคม หรือการดูแลการพยาบาลผู้ใหญ่
    6. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลหน่วยวิกฤต)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา หรืองานหน่วยวิกฤต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           3. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    7. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านคุณภาพ)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
           3. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
           3. ผ่านการอบรมด้านคุณภาพ
    8. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
           3. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี
           3. ผ่านการอบรมด้านจิตสังคม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 
 3. อัตราเงินเดือน
           อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
 
 4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
           สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 
 5. เอกสารและหลักฐาน
           เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป)   จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร   จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ   จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว   จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบสด.8 หรือใบสด.9 หรือใบสด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)   จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่เดิม ระบุอัตราเงินเดือน (ถ้ามี)   หน่วยงานละ 1 ฉบับ
           เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
 
 6. การสมัคร
    วิธีที่ 1 สมัครด้วนตนเอง :     ฝ่ายการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
    วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ :     ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ ...
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
           อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9
           ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
           เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
 7. ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
    1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่วันประกาศ - 31 สิงหาคม 2550
    2. สมัครทางไปรษณีย์ (ศูนย์ฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์)  ตั้งแต่วันประกาศ - 31 สิงหาคม 2550
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก, สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน), ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
 8. สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
    สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล :
           - ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (ฝ่ายการแพทย์) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           - ลงประกาศผลการสอบ ณ เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง www.cccthai.org
    สถานที่สอบสัมภาษณ์ :
           - จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
    สอบถามรายละเอียด :
           - โทรศัพท์ 0-2574-0622 (อัตโนมัติ 12 เลขห มาย) ต่อ 3946 ,โทรสาร 0-2984-8677ลงวันที่ 22/08/2007 16:53:21
จำนวนผู้ชม 3558
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ