ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานตั้งโต๊ะซับน้ำตา ผู้ใช้แรงงานเจอพิษค่าบาท

ก.แรงงานตั้งโต๊ะซับน้ำตา ผู้ใช้แรงงานเจอพิษค่าบาท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลงที่ผ่านมาส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วนของประเทศไทย อุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดกิจการไปเนื่องจากทนพิษการแข็งค่าของเงินบาทไม่ไหว ส่งผลต่อเนื่องมายังลูกจ้างที่ใช้แรงงานของธุรกิจนั้นๆ ต้องตกงานอีกเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งดูแลผู้ใช้แรงงานโดยตรงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือแรงงานได้ทันท่วงที

งานนี้กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ออกบู๊ธให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง โดยการนำสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับมาแนะนำและให้คำปรึกษา ซึ่งเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ในงาน "กระทรวงพลังงาน มติชน ชวนเที่ยวงานแฟร์ ร่วมกันดูแลสังคม" ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์แรงงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็นมาตรการก่อนเลิกจ้าง โดยให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเฝ้าระวังสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้มีการประสานกับฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ประสบปัญหา เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าจ้าง เงินเดือนค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ทำให้กิจการนั้นๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้

"สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ทางกระทรวงได้ประสานกับฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ปิดกิจการลง เพื่อชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง" รองปลัดกล่าว

งานนี้กระทรวง นำกรมกองของกระทรวงทั้ง 5 กรม มาออกบู๊ธ ประกอบด้วย 1.สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน จัดเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลักของกระทรวง 2.กรมจัดหางาน บริการจัดหางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์สัมผัสในการค้นหางานแบบครบวงจรมาบริการให้ประชาชนค้นหางานด้วยตนเอง ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ว่า จบการศึกษาระดับใดมีงานว่างใดรองรับบ้าง

3.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกคลีนิคให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานต่างๆ มาให้บริการประชาชน อาทิ การถูกเลิกจ้าง ตกงาน จะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถรับคำแนะนำได้ภายในบู๊ธนี้

4.สำนักงานประกันสังคม บริการข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาและการรับบริการจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการรับบริการสาธารณสุขสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรง

พิเศษสุด 5.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้บริการ การฝึกอาชีพ และการทดสอบฝีมือแรงงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (กรอบบ่าย)

ก.แรงงานติงขึ้นเงิน"รสก."4%ไม่เหมาะ

แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กรณีที่ภาครัฐวิสาหกิจจะขอปรับขึ้นเงินเดือนเช่นเดียวกับภาคราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนภาคราชการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 นั้น ข้อเท็จจริงคงต้องมาดูกันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะปัจจุบันโครงสร้างเงินเดือนของภาครัฐกับรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกัน และอัตราค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วมีอัตราใกล้เคียงกับภาคเอกชนอยู่แล้ว

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากผลการศึกษาฐานข้อมูลเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ 42 แห่ง พบว่า กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจวุฒิแรกเข้าระดับมัธยมต้นจนถึงระดับปริญญาตรี มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าตลาดถึง 40% จำนวนพนักงาน 70,000 คน มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 10,000-24,000 บาทต่อเดือน และพบว่ารัฐวิสาหกิจบางแห่งพนักงานขับรถมีรายได้สูงถึง 60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการจะมีอัตราเงินเดือนประมาณ 4,630-7,630 บาทต่อเดือน

สำหรับระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของตลาด โดยผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง มีจำนวนพนักงาน 132,000 คน เงินเดือนเฉลี่ย 27,000-60,000 บาทต่อเดือน ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง จำนวน 2,500 คน เงินเดือนเฉลี่ย 85,000-115,000 บาท และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จำนวน 155 คน เงินเดือนเฉลี่ย 350,000-770,000 บาทต่อเดือน

"หากเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการแม้อัตราผลตอบแทนจะอยู่ในระดับต่ำ แต่จะมีความมั่นคงและสวัสดิการในระยะยาว ส่วนภาคเอกชน แม้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูง แต่เป็นภาระงานที่หนัก เป็นสัญญาแบบจ้างงาน ขาดความมั่นคงและขาดสวัสดิการระยะยาว ขณะที่ภาครัฐวิสาหกิจจะอยู่กึ่งกลางที่ต้องการทั้งความมั่นคง เงินเดือนสูง และสวัสดิการในระยะยาว หากปล่อยให้มีการขอปรับเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วเพิ่มอีก 4% จะเป็นฐานที่สูงกว่าภาครัฐอีกมาก และคิดเป็นเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องจ่ายถึง 250 ล้านบาทต่อเดือน" แหล่งข่าวระบุ

 

แหล่งข่าว : มติชน
ลงวันที่ 16/08/2007 05:54:43
จำนวนผู้ชม 1208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน