SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัคร ระดับ 4 หลายอัตรา

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัคร ระดับ 4 หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะดำเนิ นการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหาร ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ รัฐประศาสตร์ศาสตร์ การบริหารโครงการ ยุโรปศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การ ภาษาและการสื่อสาร การจัดการ การจัดการภาครัฐและเอกชน ยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. หรืออยู่ระหว่างรอฟังผลสอบของ ก.พ. โดยแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของก.พ. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบภายในวันที่มาคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดเคยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยใช้ผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ครั้งเดียวกันนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
 2.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและวัดผล โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน หรือสาขาวิชาอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. หรืออยู่ระหว่างรอฟังผลสอบของ ก.พ. โดยแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของก.พ. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบภายในวันที่มาคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดเคยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยใช้ผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ครั้งเดียวกันนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการวางแผน การบริหาร การวิจัย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและอกชน บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา การพลศึกษา นันทนาการ บัญชี พาณิชยศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. หรืออยู่ระหว่างรอฟังผลสอบของ ก.พ. โดยแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของก.พ. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบภายในวันที่มาคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดเคยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยใช้ผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ครั้งเดียวกันนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครโดยมีสิทธิสมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 
 1.ยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
 
 2.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  ลงวันที่ 02/08/2007 02:48:02
จำนวนผู้ชม 2029
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ