ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จี้ส.ส.ร.สนใจภาคพลเมืองเสนอแนวเพิ่มอำนาจปชช.

จี้ส.ส.ร.สนใจภาคพลเมืองเสนอแนวเพิ่มอำนาจปชช. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับครป.ติง ส.ส.ร.และกมธ.ยกร่างรธน.มัววุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาการเมืองภาคนักการเมือง โดยไม่สนใจการพัฒนาภาคพลเมือง เรียกร้องเร่งทำประเด็นภาคประชาชน ทั้งการเพิ่มอำนาจ สิทธิชุมชน สื่อชุมชน รัฐสวัสดิการ เพื่อสอบถามประชาชน ด้าน วปช.เสนอตั้งสหภาพแรงงานทุกวงการณ์ ห้ามริดรอนสิทธิสือทุกแขนง รวมทั้งอินเทอร์เน็ท และวิทยุชุมชน
       
       นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) แถลง วานนี้ (11 ก.พ.) ถึงการร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ส.ส.ร.ยังอยู่ในวังวนของการแก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยเฉพาะ ในภาพรวมทั้ง ส.ส.ร.และคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นของภาค ประชาชนอย่างจริงจัง ที่ผ่านมจึงเห็นแต่บรรดา ส.ส.ร.แข่งขันกันกำหนดประเด็นชี้นำสังคมรายวัน และดูเหมือนมีข้อสรุปในบางประเด็นไปแล้วด้วยซ้ำ ทั้งที่กระบวนการรับฟังความเห็นของภาคประชาชนยังไม่ได้ริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม
       
       ทั้งนี้การกำหนดประเด็นและเนื้อหาของ ส.ส.ร.เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนรวมทั้งหมดทั้ง 28 ประเด็นนั้น สาระสำคัญเกือบทั้งหมดยังอยู่ในวังวนของการ แก้ปัญหาการเมืองภาคนักการเมือง โดยเฉพาะการกำหนดกลไกลและมาตรการ ในการกำกับและควมคุมนักเลือกตั้งเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การลดจำนวน ส.ส. การเลิกระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลีสต์) การกำหนดวาระนายกฯและรัฐมนตรี ที่มา ของ นายกฯ และ ส.ว.เป็นต้น
       
       “แม้ประเด็นเหล่านี้จำเป็นต่อกระบวนการปฏิรูปการเมืองก็ตาม แต่ถ้า ส.ส.ร. และ กมธ.ยกร่างฯ วางน้ำหนักไว้เฉพาะการเมืองภาคนักการเมืองจะทำให้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ไม่นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและออกแบบการเมืองใหม่ได้อย่างแท้จริง”
       
       นายสุริยะใส กล่าวว่า ส.ส.ร.และกมธ.ยกร่างฯ ยังไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกำหนดกลไกหรือมาตรการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้กับเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนยังถูกทำให้คลุมเครือขาดมาตรการที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจ สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ยังเป็นเพียงหลักการกว้างๆ ทั้ง ส.ส.ร.และ กมธ.ยกร่างฯ ไม่กล้ากำหนดประเด็นที่ก้าวหน้าและมีความชัดเจนเพื่อสอบถามความเห็นจากประชาชนแต่อย่างใด
       
       ดังนั้น ครป.จึงขอเรียกร้องให้ ส.ส.ร.และกมธ.ยกร่างฯ จัดทำรายละเอียด หรือทำภาคขยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปรับฟังความเห็นของภาคประชาชนในวงกว้าง เช่น มาตรการเพิ่มอำนาจประชาชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ สิทธิชุมชน สื่อชุมชน รูปแบบรัฐสวัสดิการ การกระจจรายอำนาจ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ การสนับสนุนงบประมาณต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ กมธ.ยกร่างฯและ ส.ส.ร. ควรกำหนดมาตรการ สอบถามความเห็นภาคประชาชนมากกว่าเขียนไว้ในลักษณะคลุมเครือ
       
       วันเดียวกันเครือข่ายเวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) ซึ่งทำงานรวบรวม ประเด็นการปฏิรูปการเมืองและสังคมจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน นำโดยนาย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้ประสานงานเวทีฯ แถลงข่าวหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอ เกี่ยวกับประชาชนว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเสนอว่าการร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการรวมตัวทางการเมือง และการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ปราศจากความรุนแรง ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องถูก แทรกแซงและรัฐควรจะต้องอำนวยความสะดวกทุกประการและผู้ชุมนุมต้องได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้การตั้งพรรคการเมืองควรเปิดกว้างให้ตั้งโดยสะดวก ไม่ต้องมีการจดทะเบียน เพราะเป็นอุปสรรคและกฎเกณฑ์ที่มาจำกัดสิทธิของประชาชน
       
       นายจอน กล่าวว่า ในเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ตั้งจัดตั้งสหภาพแรงงาน ในทุกกลุ่มการทำงานโดยไม่ถูกจำกัด ทั้วงการตั้งสหภาพแรงงาน ในส่วนราชการ สื่อมวลชน อาจารย์มหาวิทยาลัย แรงงานต่างด้าว โดยกรรมการสหภาพ และผู้นำแรงงาน ต้องถูกคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือไล่ออกจากงาน หลังจากการทำหน้าที่เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของแรงงาน ทั้งนี้ผู้ใช้แรงงานทุกประเภทควรมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการนัดหยุดงานได้ โดยโรงงานควรจะต้องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้ผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสถานประกอบการ
       
       นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยให้ มีมาตรา ที่รวมสิทธิเสรีภาพหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันดังเช่น Bill of Rights หรือ กฎหมายแห่งสิทธิเสรีภาพ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพในการพูด การแสดงออก ของสื่อมวลชนและของประชาชน ทั้งนี้การตรวจสอบอำนาจรัฐก็ต้องถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนที่รัฐไม่อาจออกกฎหมายใดมาละเมิดสิทธิดังกล่าวได้
       
       “ควรปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ที่มิให้ลิดรอนเสรีภาพโดยการสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยที่ประชุมเสนอว่าควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าห้ามการสั่งปิดกั้นสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึง ภาพยนตร์ อินเตอร์เนทและวิทยุชุมชนด้วย”
       
       นอกจากนั้นที่ประชุมได้เสนอว่า การรวบรวมรายชื่อของประชาชนเพื่อเสนอ ร่างกฎหมายจากเดิมต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นรายชื่อ ควรจะลดลงให้เหลือ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นรายชื่อ เพื่อที่ความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะให้วิธีการตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีมากขึ้น
       
       นายจอน กล่าวว่าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จะมีการชุมนุมไฮด์ปาร์ค ตอนเช้าที่หน้ารัฐสภาและจะเอาข้อสรุปของที่ประชุมบางส่วนไปเสนอ ส.ส.ร.ด้วย ทั้งนี้เวทีชุมนุมดังกล่าวเป็นไปโดยเปิดกว้างต่อทุกภาคส่วน

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ลงวันที่ 12/02/2007 00:14:23
จำนวนผู้ชม 1156
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน