SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภูเก็ตเข้มแรงงานต่างด้าวหวั่นความมั่นคงของจังหวัด

ภูเก็ตเข้มแรงงานต่างด้าวหวั่นความมั่นคงของจังหวัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ



ภูเก็ตออกมาตรการเข้มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กว่า 3 หมื่นคน ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงของจังหวัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสังคม
       
       นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนขออนุญาตทำงานกับนายจ้างในกิจกรรมต่างๆ ในปี 2549 –2550 (มิ.ย.49-มิ.ย.50) จำนวน 32,070 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนรวมถึง ความมั่นคงของสังคมด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบจังหวัดภูเก็ตจึงได้ดำเนินมาตรการทางปกครองขึ้น เพื่อจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยการห้ามแรงงานต่างด้าวออกนอกสถานที่พักอาศัย และหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกสถานที่พัก ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง
       
       ทั้งนี้ห้ามแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับนายจ้าง และห้ามนายจ้างๆ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานไว้ทำงาน ห้ามแรงงานต่างด้าวทำงานอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ในขณะทำงานแรงงานต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือใบแทนอนุญาตทำงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวภายในเขตจังหวัดให้แจ้งและขออนุญาตเพิ่มสถานทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ห้ามแรงงานต่างด้าวขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
       
       ส่วนในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือของแรงงานต่างด้าวให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย ด้านความมั่นคงของจังหวัด คือ ให้นายจ้างจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวผู้ใช้โทรศัพท์พร้อมหมายเลขทะเบียน และชื่อนามสกุลเจ้าของเครื่องและซิมการ์ดส่งให้จังหวัดทุกคน ให้นายจ้างจัดที่พักอาศัยให้กับแรงงานต่างด้าวโดยคำนึงถึงความสะอาด และความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ำ ห้องส้วม เพียงพอกับจำนวนคน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
       
       ทั้งนี้เพื่อถือปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงของจังหวัดห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมชุมนุมนอกที่พักอาศัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อันอาจก่อให้เกิดเหตุภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และให้นายจ้างควบคุม กำกับดูแล แรงงานต่างด้าว ตลอดระยะเวลาการจ้าง หากปล่อยปละละเลยให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคล ชุมชน สังคม ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงของสังคม จังหวัดอาจพิจารณายกเลิกสิทธิการจ้างของนายจ้าง และพิจารณายกเลิกใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวต่อไป

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ






ลงวันที่ 03/01/2007 00:35:37
จำนวนผู้ชม 1203
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ