SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Thailand Top 100 HR ! 100 HR ต้นแบบของเมืองไทย

Thailand Top 100 HR ! 100 HR ต้นแบบของเมืองไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนับเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งที่จะมี Thailand Top 100 HR เกิดขึ้นในเมืองไทย

เมื่อ "รศ.ดร.ไว จามรมาน" ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำโครงการเพื่อสรรหาและรวบรวมนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น หรือ Thailand Top 100 HR จนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

"สถาบันตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงอยากจะรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะความรู้อยู่ที่ตัวบุคลากร จึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา"

เป้าหมายเพื่ออะไร ?

"เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่นในงานบริหารและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และพร้อมจะนำประสบการณ์และความรู้มาช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดในวงกว้าง ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนไทยด้วยกันจะสามารถยกระดับความสามารถของคนไทยให้สูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอีกรุ่น โดยจะเก็บรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบและทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงและเป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ"

โดยคณะกรรมการสรรหา Thailand Top 100 HR มี นายสุธี พนาวร เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ดร.วิชัย ศิรินคร นายบำรุง รามศรี นายวิเชียร สังเกิด รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช และ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ

นายสุธี พนาวร กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า เราได้พยายามคิดกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อเชิดชูคุณงามความดีที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สร้างไว้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้ตกทอดไปยังนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่านอื่นๆ ทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป

โครงการ Thailand Top 100 HR จึงเกิดขึ้นมา เพื่อสรรหา รวบรวม และยกย่องบุคคลต้นแบบที่เปี่ยมความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่พร้อมนำประสบการณ์ความรู้มาช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง โดยจะมีการคัดเลือกผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยวิชาชีพหรือ ผู้บริหารในวิชาชีพอื่น แต่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 100 คน

โดยจะมีการจัดทำทำเนียบ Thailand Top 100 HR เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน และจะมีการคัดเลือก Thailand Top 100 HR ต่อเนื่องไปทุกๆ 2 ปี

ผู้ที่ได้รับการคัดสรรเป็น Thailand Top 100 HR จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ

1.แสดงวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการสัมมนา HR outlook ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง การสัมมนานี้เป็นเวทีที่จะมองไปข้างหน้า ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับทรัพยากรมนุษย์ของเรา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

2.เสนอแนะแนวนโยบายแก่ภาครัฐและแสดงผลงานวิจัยในรายงานสมุดปกขาว เพื่อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการวางแนวนโยบายในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

3.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา HR forum ซึ่งสถาบันจะจัดให้มีขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะมีการนำไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันอีกด้วย HR forum นี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ best practice ระหว่างกัน

4.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

5.สานต่อภารกิจในการคัดเลือก Thailand Top 100 HR สำหรับรุ่นต่อไป เพื่อให้กิจกรรมนี้ยั่งยืนต่อไป

ด้าน "ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ" หัวหน้าสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักการในการเลือกนั้น เราให้โอกาสที่กว้างมาก ในส่วนแรกเรามอง

นักบริหารงานบุคคล ซึ่งในเมืองไทยเองได้มี

การพัฒนามาเป็นเวลา 30 ปี เรามองว่าคนไหนที่สามารถพัฒนาองค์กรหรือนำความรู้ด้านนี้เพื่อการพัฒนาอาชีพ แล้วใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของ

ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เราก็สมควรยกย่อง

กลุ่มต่อไปกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีทั้งการขยายและปรับลดเป็นจำนวนมาก เราจะดูว่าใครก็ตามที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้นโยบายภาครัฐไปสนองต่อแผนการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น ทำให้พัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพ ถือว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น คนเหล่านั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำงานฝ่ายบุคคลหรือดูแลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือใครก็ตามที่นำเทคโนโลยีในการบริหารบุคคลหรือมีความตั้งใจที่จะทำให้องค์กรดีขึ้น

อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนคือนักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น เราพึ่งพิงตำราต่างชาติกันมาหลายสิบปี ในขณะเดียวกันเราก็มีนักวิชาการในประเทศที่พยายามพัฒนาความรู้ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่ให้ความรู้ไปพัฒนาแผนต่างๆ เช่น แผนพัฒนาฯ 8-9-10 เป็นแผนที่เน้นคนทั้งนั้น แต่ยังไม่มีใครให้ความสนใจ

เอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กลุ่มนักวิชาการโดยเปิดกว้างให้ทุกที่ ถ้าเป็นเอกชนแล้วมีงานวิจัย มีการค้นคว้า มีการสร้างองค์ความรู้ เหล่านี้อยู่ในข่ายที่เราจะให้การยกย่อง

"จากตรงนี้เมื่อได้มีการเชื่อมโยงกันแล้ว จะทำให้กลุ่มงานวิชาการ ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจและภาคราชการมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในประเทศ ทำให้ knowledge management มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น"

แล้วมีกระบวนการในการสรรหาและวิธีการคัดเลือกอย่างไร ?

นายบำรุง รามศรี ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ให้รายละเอียดว่า

ที่มาที่ไปคือเรามีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนของไทย มีเป็นแสนคน และอยู่ในระดับบริหารหลายหมื่นคน

คณะกรรมการสรรหาจึงคิดว่าตัวเลข 100 จึงเป็นตัวเลขที่เหมาะสมในปริมาณงานที่จะคัดเลือกได้ในเงื่อนไขของเวลาที่ค่อนข้างจำกัด

โดยสัดส่วน 100 คน จะแยกเป็นของภาคเอกชน 50 คน เป็นซีอีโอของหน่วยงานราชการหรือเอกชน 10 คน เป็นของราชการ 20 คน และรัฐวิสาหกิจ 20 คน

การสรรหารายชื่อนั้นก็ได้ขอความร่วมมือ

จากชมรม HR 34 ชมรมทั่วประเทศไทย

รวมทั้ง PMAT หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการเขียนบทความเผยแพร่และบทสัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆ

กระบวนการคัดเลือกนั้น เราได้มีการจัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบสมัครจำนวน 6,000 ชุด โดยคาดว่าจะได้รับใบสมัครกลับมาไม่น้อยกว่า 600 ใบสมัคร คณะกรรมการสรรหาจะส่งให้ คณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 200 ชุด โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกให้เหลือ 100 คน

ความเที่ยงธรรม ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการคัดเลือกและการคัดเลือกได้มาอย่างไร ?

เรามีคณะกรรมการคัดเลือกจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการตั้งอนุกรรมการสรรหาจากชมรมการบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ จากนั้นจะมีคณะกรรมการ

คัดเลือกที่มาจากราชการและรัฐวิสาหกิจ 6 ท่าน องค์กรวิชาชีพ 4 ท่าน และนักวิชาการ

HR 3 ท่าน นักบริหาร HR 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน HR อีก 3 ท่าน คัดกรอง โดยถือมติของเสียงส่วนใหญ่

โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม ประเมินแบบฟอร์มประวัติเบื้องต้น 16 ธันวาคม 2549-15 มกราคม 2550

ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์จำนวน 200 คน ให้ คณะกรรมการคัดเลือก 19 ท่าน วันที่ 16 มกราคม 2550 คณะกรรมการคัดเลือกประเมินผล 19 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ สรุปผลคัดเลือก 23 กุมภาพันธ์ และแถลงผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 27 มีนาคม

ทั้งนี้ในการพิจารณาผลงานจะแยกเป็นประสบการณ์วิชาชีพ HR 20 คะแนน ผลงานเด่นหรือผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/ สังคม 20 คะแนน ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR 15 คะแนน วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 คะแนน กิจกรรมเพื่อสังคม (5 ปีย้อนหลัง) 15 คะแนน และผลงานวิชาการด้าน HR ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น บทความ งานวิจัย หนังสือ บทสัมภาษณ์ อีก 15 คะแนน

ผู้ที่สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2613-3302, 0-2613-3306 และ 0-2613-3308 หรือเข้าไปที่ www.hri.tu.ac.th

นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ฉะนั้นใครที่คิดว่าเข้าข่ายโปรดอย่ารอช้า เพราะมีเวลาจำกัดถึงวันที่ 15 ธันวาคมนี้เท่านั้น

และที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ 10 ซีอีโอที่บริหารคนได้ยอดเยี่ยมนั้นจะเป็นองค์กรใดบ้าง ?

หน้า 52

 

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ลงวันที่ 27/10/2006 04:37:21
จำนวนผู้ชม 3889
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ