SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Tax Knowledge:รายจ่ายเพื่อการสันทนาการ

Tax Knowledge:รายจ่ายเพื่อการสันทนาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ถูกสอดแทรกด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารธุรกิจ เกียวโตได้ถูกรักษาไว้ซึ่งความเชิดหน้าชูตาของคนที่อยู่ในเมืองนี้ ที่มีวัดถึง 300 กว่าแห่ง มีมหาวิทยาลัย 300 แห่งที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้ามาเล่าเรียนหาความรู้ในประเทศญี่ปุ่นเพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเกียวโตอีกด้วย
       
       ผมได้มีโอกาสไปที่เกียวโตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถือเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งที่มีทั้งความเงียบสงบ ความร่มรื่นของต้นไม้ขนาดใหญ่ สวนหย่อมอันเป็นปอดของเมือง รอบเมืองเกียวโตถนนหนทางที่รถผ่านจะมีต้นแปะก๊วยจำนวนมากถูกปลูกไว้สองข้างทางเป็นระยะ ๆ เพื่อไว้ดูดซับมลภาวะ ฝุ่นละออง ที่หลายคนรู้จักต้นแปะก๊วยดีว่า ใบหรือเมล็ดของมันหากนำไปชงน้ำดื่มจะช่วยบำรุงสมองให้มีความจำดี
       
       แต่เกียวโตนำมาปลูกสองข้างทางถนนเพื่อให้ต้นแปะก๊วยดูดซับมลภาวะที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวที่นำธรรมชาติเข้ามาปรับใช้กับมลภาวะ ทุกสถานที่ที่ผมได้ไปเยือนจะมีสิ่งหนึ่งสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ สถานที่สำหรับคนพิการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ลิฟต์ ทางเดิน ที่ได้สร้างไว้สำหรับคนพิการที่เกียวโตมองเห็นความสำคัญของมนุษย์ที่ต้องมีความเท่าเทียมกันในด้านสวัสดิการสังคมที่ดีร่วมกัน
       
        เมื่อกล่าวถึงเมืองเกียวโตก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงประเทศไทยของเราที่รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังและเป็นเอกรักษ์ของไทยเรา ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย มีสวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนของประชาชนที่ภายในสวนหย่อมอาจจะมีสนามเด็กเล่น สนามกีฬา
       
       ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา การกีฬา และการให้หลักประกันแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อการสันทนาการที่บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินบริจาคในการจัดสร้างและบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น ส่วนสาธารณะ สนามกีฬาของเอกสารหรือทางราชการให้ถือเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง เช่น จ่ายเงินบริจาคสร้างสนามเด็กเล่น 100 บาท ทางภาษีอากรถือเป็นรายจ่ายได้ 200 บาท หากบันทึกบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะบันทึกบัญชีเท่าที่จ่ายจริงดังนี้
       
        เดบิต ค่าใช้จ่ายสร้างสนามเด็กเล่น 100
       
        เครดิต เงินสด 100
       
        ส่วนอีก 100 บาทนั้นจะนำไปปรับปรุงรายจ่ายในแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มขึ้น การได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬาของเอกชนหรือของทางราชการบางกรณี และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
       สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กรมสรรพากรจึงได้ออกหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรไว้ดังนี้
       
       1. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป
       
       โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
       
        2. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้
       
       (1) สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากรเท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
       
       (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
       
        การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการสันทนาการเพื่อช่วยเหลือให้ภาครัฐที่จัดให้สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาที่ดีมีมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนั้นถือเป็นการทำประโยชน์ส่วนรวมที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควรให้การสนับสนุน

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ลงวันที่ 04/10/2006 02:05:46
จำนวนผู้ชม 2175
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ