SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นวัตกรรมการบริหารองค์กร สะพานที่ต้องเชื่อม งานวิจัย-ปฏิบัติเข้าด้วยกัน

นวัตกรรมการบริหารองค์กร สะพานที่ต้องเชื่อม งานวิจัย-ปฏิบัติเข้าด้วยกัน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ    เรื่องที่กล่าวไว้ในฉบับที่แล้วว่า "ศ.ดร.แกรี่ เอ็น.แม็คลีน" ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรระดับโลก มีโอกาสมาบรรยายเรื่อง "Emerging Horizons in HRD : Research to Practice" ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ฟัง เมื่อหลายวันก่อนผ่านมา

โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งตีพิมพ์ไปในฉบับที่แล้ว

สำหรับฉบับนี้จึงได้นำส่วนที่เหลือ ที่ "ศ.ดร.แม็คลีน" พูดค้างไว้ ซึ่งไม่เพียงจะเกี่ยวกับเรื่องค่าความสัมพันธ์ของการจัดความรู้ที่มีค่าความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมขององค์กร

ยังเกี่ยวกับเรื่องการควบรวมกิจการที่อาจจะ ส่งผลต่อการทำงานของ HRD ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่ "ศ.ดร.แม็คลีน" พูดถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะต้องไปทำงานทางด้านที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ

เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ กลับมาสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

หาไม่เช่นนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็จะถ่ายทอดความรู้ทางด้าน HRD และ HRM ไปในลักษณะแนวราบจนเกินไป

เพราะฉะนั้น ในประเด็นแรกที่เกี่ยวกับเรื่องค่าความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ ที่มีค่าความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมขององค์กร "ศ.ดร.แม็คลีน" จึงมองผ่านการสรุปคำบรรยายเป็นภาษาไทยจาก "ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร" แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า

"อาจารย์ได้ยกงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาค่าความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ ที่มีค่าความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมองค์กรน้อยมาก แต่มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง กับกระบวนการพัฒนา TQM (Total Quality Management) และ TQM มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับนวัตกรรมองค์การ"

"การศึกษาชิ้นนี้ทำในสหรัฐอเมริกา และเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการ SEM (Structured Equation Modeling) ซึ่งผลจากการศึกษานี้ อาจารย์แม็คลีน ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยสิ่งต่างๆ ที่เรานำมาใช้ในการบริหารจัดการ ว่าแท้จริงแล้ว มีผลต่อองค์การหรือไม่อย่างไร มิเช่นนั้น เราจะเป็นการทำตามความนิยมมากกว่า"

นอกจากนั้น "ผศ.ดร.จิรประภา" ยังได้สรุปคำบรรยายเพิ่มเติมที่ "ศ.ดร.แม็คลีน" พูดถึง นวัตกรรมทางการบริหารจัดการทีกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ด้วย

"ซึ่งได้แก่ EQ (Emotional Intelligence), Cultural Intelligence, Oranizational Learning/Learning Organization, Knowledge Management, Organization Alignment, Benchmarking or Results/Best Employer Studies, Action Learning, Appreciative Inquiry และอื่นๆ อีกมาก"

"ดังนั้น คำถามที่ตามมาคือ นวัตกรรมการบริหารเหล่านี้ จะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรจริงหรือ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควร หรือไม่ควรใช้สิ่งเหล่านี้ในการบริหาร ซึ่งอาจารย์กล่าวว่าผลงานวิจัยควรบอกเราได้ว่าเราควรหรือไม่ควรใช้หรือเราควรใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร"

นอกจากนั้น "ศ.ดร.แม็คลีน" ยังได้พูดถึงงานวิจัยที่กล่าวถึงเรื่องของการบริหารที่กำลังเป็นที่นิยมกับความเข้ากันของวัฒนธรรมองค์กรด้วย

โดยเฉพาะเรื่องการควบรวมกิจการ !

"การควบรวมกิจการ (M&A) ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจาก เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในช่วงของ Due Dilligence เพราะจากการศึกษาพบว่ากว่า 70% ขององค์กรที่ทำ M&A ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดการให้ความสำคัญกับเรื่องของคน"

"การส่งบุคลากรไปทำงานต่างประเทศ โดยขาดการจัดฝึกอบรมพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติ (cross-culture) ให้กับผู้ที่ไปทำงานต่างชาติ (expartriate)และครอบครัว อาจทำให้บริษัทสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการหาคนมาทดแทนถึง 10 เท่า ของค่าตอบแทนการจ้างผู้ที่ไปทำงานต่างชาติหนึ่งคน"

"เพราะฉะนั้น การประเมินผลแบบ 360 องศา หรือการประเมินแบบรอบด้าน โดยผู้ที่ได้เสียในงานตำแหน่งนั้นๆ จะเป็นผู้ประเมิน มีผลวิจัยที่แสดงค่าความเชื่อมั่นระหว่างกลุ่มที่ต่ำมาก (low inter-group reliabillity) อันหมายถึงกลุ่มต่างกัน ย่อมมองคนๆ หนึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น การนำผลของประเมินรูปแบบนี้มาใช้เพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง จึงไม่เหมาะสม ผลจากงานวิจัยจึงเป็นเพียงการแนะนำเพื่อการพัฒนาเท่านั้น"

เหตุนี้กระมัง จึงทำให้ "ศ.ดร.แม็คลีน" จึงมองไปถึงอาจารย์ตามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง HRD และ HRM เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการผลิตบุคลากรออกมารับใช้งานทางด้านทรัพยากรบุคคล

โดยเรื่องนี้ "ผศ.ดร.จิรประภา" สรุปการ บรรยายเป็นภาษาไทยที่ "ศ.ดร.แม็คลีน" อธิบายว่า...

"อาจารย์มองว่างานวิจัยกับภาคปฏิบัติอยู่ห่างกันเหมือนกำแพงเมืองจีนที่กั้นไว้ ซึ่งความต้องการของผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย หรือนักวิชาการ มีความต้องการที่ต่างจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น นักวิชาการ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยทำผลงานเพื่อจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งวารสารวิชาการ ก็ไม่ใช้ภาษาที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ง่ายๆ"

"ส่วนงบประมาณสำหรับการวิจัยด้านนี้ก็มีอยู่น้อย ส่วนจะให้ผู้ปฏิบัติงานลุกขึ้นมาทำวิจัยก็ดูเหมือนว่าไม่มีรางวัลใดที่จะตอบแทนให้ได้ ซ้ำร้ายกว่านั้น อาจารย์ยังได้กล่าวถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ในหลายๆ ครั้งยังไม่สามารถทำงานในองค์กรของตนได้ดี จึงเป็นคำถามว่าแล้วทำไม ผู้ที่ทำงานจึงจะต้องฟังความคิดของนักวิชาการด้วย"

นอกจากนั้น "ศ.ดร.แม็คลีน" ยังได้มองไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งต่อนักวิชาการ และผู้ปฎิบัติงานว่า...การบริหารในมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการให้อาจารย์ออกไปทำงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในฐานะที่ปรึกษา เพื่อจะได้นำความรู้นั้นกลับมาใช้ในการสอน การวิจัย

"ส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ปัญหามักมาจากการรีบร้อนที่จะใช้งาน เมื่อมีเครื่องมือการบริหารใหม่ออกมา โดยไม่ได้ศึกษา หรือหาผลงานวิจัยมาสนับสนุนว่าควรนำเครื่องมือการบริหารนั้นๆ มาใช้หรือไม่ หรือบางกรณีก็ไม่อยากรับทราบผลงานวิจัยเป็นเช่นไร เพราะตนเองไม่อยากทราบ และพยายามอธิบายว่าตนนั้นต่างจากองค์กรอื่นๆ"

"ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราควรเชื่อมสะพานงานวิจัย และปฏิบัติเข้าด้วยกัน ขณะที่นักวิชาการเอง ก็ควรเขียนงานวิจัยให้ผู้ปฏิบัติงานอ่าน นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานควรที่จะร่วมกันทำวิจัย เพราะการค้นหาคำตอบนี้ อาจจัดได้ว่าเป็นการค้นหาการปฏิบัติการงานเชิงนวัตกรรม เพื่อช่วยให้องค์กรค้นหาเครื่องมือการบริหารที่จะสามารถช่วยองค์กรได้อย่างแท้จริง"

ซึ่งนับว่าเป็นข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก !

แต่ทั้งนั้น คงขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยว่า จะนำข้อคิดเห็นของ "ศ.ดร.แม็คลีน" ไปขบคิดหรือเปล่า

เพราะข้อเสนอแนะดังกล่าว ไม่เพียงเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ หากยังเป็นข้อเสนอที่สามารถนำไปใช้ได้ในเชิงปฏิบัติจริงได้ด้วย

หรือคุณจะเถียงว่าไม่จริง ?

หน้า 43

 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ลงวันที่ 15/06/2006 08:33:15
จำนวนผู้ชม 3473
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ