SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานพัฒนาผู้บังคับบัญชา เพื่อสอนงานด้วยระบบเรียนรู้

ก.แรงงานพัฒนาผู้บังคับบัญชา เพื่อสอนงานด้วยระบบเรียนรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนงาน ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมบางกอกพาเลช

ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการผลักดันยุทธศาตร์ขององค์กร  ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน   และทันความเจริญก้าวหน้าของวิทยากรและเทคโนโลยีต่างๆ การสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อช่วยในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวม ทั้งมีการยอมรับแนวคิดเรื่ององค์เอื้อการเรียนรู้(Learning Organization)และการบริหารจัดการความรู้(Knowleage  Management)นั้นมีความสำคัญ ซึ่งเป็นการปรับกระบวนทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้องค์กรมีระบบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ซึ่งวิธีการพัฒนาบุคคลากรที่ผ่านมาที่ให้การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถพัฒนาให้ทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วได้   จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ( On the job  Training)ซึ่งเป็นการใช้สิ่งที่เกิดจากการทำงานเป็นฐานความรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและมีความต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น โดยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเขาได้มีความรู้ และทักษะในการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติงาน  อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้   จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนงานขึ้น
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการทำงานที่ผู้บังคับบัญชาควรได้เน้นย้ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคือเรื่องการตรงต่อเวลาซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก  และการปฏิบัติงานขอให้เน้นความละเอียดรอบคอบในทุกเรื่องด้วย นายไพศาล กล่าว.

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส
ลงวันที่ 04/05/2006 11:33:30
จำนวนผู้ชม 1699
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ