SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เตือนผู้ประกอบการ-นายจ้าง เร่งนำแรงงานข้ามชาติเข้าระบบ ตามระเบียบ มท.-สธ.

เตือนผู้ประกอบการ-นายจ้าง เร่งนำแรงงานข้ามชาติเข้าระบบ ตามระเบียบ มท.-สธ. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เตือนผู้ประกอบการ-นายจ้าง เร่งนำแรงงานข้ามชาติเข้าระบบ ตามระเบียบ มท.-สธ., ข้อมูลเกี่ยวกับ เตือนผู้ประกอบการ-นายจ้าง เร่งนำแรงงานข้ามชาติเข้าระบบ ตามระเบียบ มท.-สธ.

 เตือนผู้ประกอบการ-นายจ้าง เร่งนำแรงงานข้ามชาติเข้าระบบ ตามระเบียบ มท.-สธ.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน 4 ฉบับ พร้อมกับประกาศกระทรวงมหาดไทย 4 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ทันที โดยประกาศดังกล่าวระบุถึงแนวทางการดำเนินการของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กลุ่มมติ ครม.วันที่ 20 ส.ค. 2562 กลุ่มมติ ครม.วันที่ 4 ส.ค. 2563 กลุ่มมติ ครม.วันที่ 10 พ.ย. 2563 และกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ รวมทั้งขยายระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวจาก 30 วัน เป็น 60 วัน

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยรวมของประเทศ และความสำคัญของกำลังแรงงานอันเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูประเทศ ทั้งภาวการณ์ปัจจุบันและภายหลังหากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

โดยนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเอง จำต้องรู้บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนปฏิบัติที่ต้องดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิต่างๆ ที่พึงมี ซึ่งประกอบด้วย การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน การตรวจและทำประกันสุขภาพ และการขออยู่ในราชอาณาจักร โดยแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ทั้งหมดจะต้องขอใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ และขออยู่ในราชอาณาจักร ตรวจและทำประกันสุขภาพ” นายสุชาติ กล่าว

ทั้งนี้ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ บริหารจัดการเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้ดี และติดตามข่าวสารจากรมการจัดหางานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากทำให้ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องหลบซ่อนแล้ว ยังทำให้แรงงานต่างด้าวในความดูแลได้รับการดูแลตามกฎหมาย และการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงมี สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562

ขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ภายใน 30 ก.ย. 2564 หรือ 31 มี.ค. 2565 แล้วแต่กรณีของระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิม และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 2565 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 2566

– กรณีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 30 ก.ย. 2564 ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 1,350 บาท รวม 1,450 บาท

– กรณีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 31 มี.ค. 2565 ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 900 บาท รวม 1,000 บาท

2.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563

– คนต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ที่ใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2565 หากประสงค์ทำงานต่อไปต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 900 บาท รวม 1,000 บาท และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ภายใน 1 ส.ค. 2565

– คนต่างด้าวที่ถือใบรับคำขอ (บต.23) ต้องตรวจและทำประกันสุขภาพ จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แล้วเสร็จจนได้บัตรชมพู ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565 หากประสงค์จะทำงานต่อไปให้ดำเนินการเช่นเดียวกับคนต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ที่ใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2565 รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 2565 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 2566

3. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

ขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 1,800 บาท รวม 1,900 บาท ตรวจและทำประกันสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 2565 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

4. กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามาตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ โดยครม.มีมติ ขยายเวลาดำเนินการเพิ่ม 6 เดือน นับแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด

5. กลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MoU คนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 และคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย อาทิ ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ทันภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 จนถึงวันที่ 3 ส.ค. 2564

โดยนายจ้างต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 ธ.ค. 2564 ตรวจและทำประกันสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 2565 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 2566 นอกจากนี้คนต่างด้าวที่เปลี่ยนนายจ้างเมื่อเลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิมแล้ว ต้องทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม ทั้งนี้การอนุญาตทำงานเท่าสิทธิเดิมคือ วันที่ 13 ก.พ. 2566

กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ส.ค. 2565 ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทางการเมียนมาจะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้ โดยตั้งศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา

สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หรือสามารถดำเนินการได้ ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ระหว่างเข้าสู่ระบบประกันสังคมและยังไม่เกิดสิทธิ ต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งรวมการประกันโรคโควิด-19 โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย กรณีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากเคยซื้อประกันสุขภาพแล้วไม่ต้องซื้ออีกโดยให้ใช้สำเนาบัตรประกันสุขภาพเดิม

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำ

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 23/8/2564
ลงวันที่ 28/08/2021 03:28:57
จำนวนผู้ชม 155
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ