SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สศช.เร่งรัฐยกเครื่องแรงงาน หวั่นไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุฉุดเศรษฐกิจระยะยาว

สศช.เร่งรัฐยกเครื่องแรงงาน หวั่นไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุฉุดเศรษฐกิจระยะยาว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สศช.เร่งรัฐยกเครื่องแรงงาน หวั่นไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุฉุดเศรษฐกิจระยะยาว, ข้อมูลเกี่ยวกับ สศช.เร่งรัฐยกเครื่องแรงงาน หวั่นไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุฉุดเศรษฐกิจระยะยาว

 สศช.เร่งรัฐยกเครื่องแรงงาน หวั่นไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุฉุดเศรษฐกิจระยะยาว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หลังพบว่าคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะของไทยและอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานในปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาทักษะแรงงาน ตั้งแต่ปี 2560-64 เป็นลักษณะโครงการอบรม สัมมนา และพัฒนาทักษะ ยังไม่ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทักษะในการทำงานจริงกับการจัดการเรียนการสอนหากไม่เร่งทำอาจทำให้การพัฒนาคนหลุดจากเป้าหมายได้

สำหรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตนั้น มีเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ เช่นเดียวกับรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

โดยเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม

ทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายในปัจจุบัน มีความเสี่ยงเพราะโครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยได้เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ทำให้ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทย ยังต่ำกว่าระดับ อีกทั้งกลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและความท้าทายในแต่ละกลุ่ม ทั้ง โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม สศช. มีข้อเสนอว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เช่น การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การยกระดับการอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ที่มา: TNN, 23/8/2564
ลงวันที่ 28/08/2021 03:28:21
จำนวนผู้ชม 139
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ