SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผลวินิจฉัยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2562 รวม 60,713 ราย

ผลวินิจฉัยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2562 รวม 60,713 ราย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ผลวินิจฉัยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2562 รวม 60,713 ราย, ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลวินิจฉัยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2562 รวม 60,713 ราย

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินงานผลการวินิจฉัยเรื่องการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานประจำปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจำนวน 60,713 ราย โดยข้อมูลในปี 2561 (ม.ค.- ส.ค.) มีลูกจ้างที่อยู่ในข่ายได้รับเงินทดแทนจำนวน 56,050 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 4,663 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.32

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ขอแนะนำในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้าง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน โดยที่นายจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาล่วงหน้าและสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้อีก 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากไม่เพียงพอ สามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้ รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ และสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้อีกแต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือ มีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถเบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, 3/10/2562 
ลงวันที่ 08/10/2019 08:57:27
จำนวนผู้ชม 1445
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ