SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แก้ กม.ใหม่ ให้ "อดีตนักโทษ" ขึ้นทะเบียน "หมอนวด" ได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป

แก้ กม.ใหม่ ให้ "อดีตนักโทษ" ขึ้นทะเบียน "หมอนวด" ได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : แก้ กม.ใหม่ ให้ "อดีตนักโทษ" ขึ้นทะเบียน "หมอนวด" ได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ แก้ กม.ใหม่ ให้ "อดีตนักโทษ" ขึ้นทะเบียน "หมอนวด" ได้ทันทีหลังพ้นคุก ไม่ต้องรอ 1 ปีอีกต่อไป

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขเพียงมาตราเดียว คือ ให้ยกเลิก (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 คือ ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ว่าจะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นการตัดโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติของผู้เคยกระทำความผิดดังกล่าวหลังจากพ้นโทษ จึงสมควรยกเลิกลักษณะต้องห้ามนั้น โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้เคยกระทำความผิดเหล่านี้สามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 16/4/2562
ลงวันที่ 24/04/2019 14:56:34
จำนวนผู้ชม 910
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ