SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คนไทยวัยแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารโภชนาการมากที่สุด

คนไทยวัยแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารโภชนาการมากที่สุด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คนไทยวัยแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารโภชนาการมากที่สุด, ข้อมูลเกี่ยวกับ คนไทยวัยแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารโภชนาการมากที่สุด

คนไทยวัยแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารโภชนาการมากที่สุด

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 56.16 ล้านคน เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.76 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป

เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองระหว่างชายกับหญิง พบว่าหญิงต้องการพัฒนาตนเองมากกว่าชาย โดยหญิงต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.46 ล้านคน ส่วนชายต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.30 ล้านคน

หากพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 15.3 ภาคเหนือร้อยละ 8.6 ภาคใต้ร้อยละ 8.4 ภาคกลางร้อยละ 4.5 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.7 ตามลำดับ

อีกทั้งยังพบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถหรือสนใจเข้ารับการเรียนรู้ 4.76 ล้านคน โดยต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด 6.21 แสนคน ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 5.83 แสนคน เสริมสวย 4.12 แสนคน ช่างยนต์และการบำรุงรักษา 3.67 แสนคน ตัดเย็บเสื้อผ้า 3.29 แสนคน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.22 แสนคน ช่างกลโรงงาน 2.09 แสนคน ช่างก่อสร้าง 1.52 แสนคน การบัญชี การเงิน การธนาคาร 1.49 แสนคน การเลี้ยงสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ 1.42 แสนคน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ ตามลำดับ

ที่มา: VoiceTV, 19/9/2561
ลงวันที่ 28/09/2018 11:25:06
จำนวนผู้ชม 744
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ