SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปลัดแรงงาน ยัน ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล

ปลัดแรงงาน ยัน ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ปลัดแรงงาน ยัน ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล , ข้อมูลเกี่ยวกับ ปลัดแรงงาน ยัน ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากลปลัดแรงงาน เน้นย้ำ กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน โดยวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เป็นไปตามหลักสากล

5 ก.ย. 2560 รายงานข่าวกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม 10th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยตระหนักดีถึงความสำคัญของแรงงานรับใช้ในบ้าน ในฐานะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ เช่น การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเจริญพันธุ์และระดับการตายของประชากร ที่นำมาสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย และทำให้ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง อันได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ มีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงทัศนคติทางสังคม เช่น ทัศนคติเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้สมาชิกในบ้าน ทั้งหญิงและชายเลือกที่จะออกไปประกอบอาชีพอื่นนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ หลายครอบครัวจึงเลือกที่จะจ้างคนทำงานบ้านเพื่อมาดูแลงานในบ้านแทน แรงงานกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ผ่านการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เป็นไปตามหลักสากล โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล ทั้งใน ทางปฏิบัติและทางวิชาการ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในการคุ้มครองและขยายความคุ้มครองสำหรับแรงงานนอกระบบ เพื่อนำมายกร่างกฎหมาย ตลอดจนวางนโยบายและพัฒนาแนวทางให้สอดคล้อง เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การประชุม ในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่มีสำคัญต่อการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่ง

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว จะได้มาพูดคุย และร่วมกันสะท้อนความคิด ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น และประมวลสถานการณ์ผ่านการมองต่างมุม เพื่อร่วมกันหานโยบายและวางแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาการคุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวม

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization ; ILO) สถานทูตแคนาดา กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ราว 50 คน 

 

อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2017/09/73100
ลงวันที่ 09/09/2017 11:00:04
จำนวนผู้ชม 761
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ