SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานผนึกกำลังเอกชน ปั้นดินเป็นดาวสู่รั้วโรงแรม

ก.แรงงานผนึกกำลังเอกชน ปั้นดินเป็นดาวสู่รั้วโรงแรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ก.แรงงานผนึกกำลังเอกชน ปั้นดินเป็นดาวสู่รั้วโรงแรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานผนึกกำลังเอกชน ปั้นดินเป็นดาวสู่รั้วโรงแรม


นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีนโยบายของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพทันต่อเทคโนโลยี ปัจจุบันได้จัดทำหลักสูตรรองรับด้านเทคโนโลยีชั้นสูง S-Curve และ New S-Curve รวมกว่า 1,000 หลักสูตร เพื่อใช้ฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง ซึ่งมีจุดเน้นแต่ละด้านแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และสอดรับกับสภาพความเป็นจริง พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต อีกทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 
หลักสูตรรองรับสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง มีทั้งสิ้น 1,371 หลักสูตร เน้นหลักสูตร เทคนิคการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีจากดิจิทัลและระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet, Cloud) เทคโนโลยี Automation หรือ Mechatronics จำนวน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพช่างเชื่อม เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เกษตรแปรรูปอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ท่องเที่ยวและบริการ สียานยนต์ ดิจิทัล โลจิสติกส์ และไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์และระบบออโตเมชัน
 
นายธีรพลกล่าวว่า สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) มีจำนวน 292 หลักสูตร เช่น หลักสูตรด้านยานยนต์สมัยใหม่มี 56 หลักสูตร อาทิ สาขาการเชื่อมจุดด้วยความต้านทานสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาการใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ การใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ สาขางานกลึงโลหะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาทิ การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay การควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ Touch Screen สาขาการควบคุมระบบอุณหภูมิแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวสุขภาพ อาทิ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก พนักงานขับเรือโดยสาร การสร้างร้านออนไลน์ และพนักงานบริการห้องอาหาร
 
นายธีรพลกล่าวอีกว่า หลักสูตรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) มี 240 หลักสูตร ด้านหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม อาทิ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หากเป็นด้านโลจิสติกส์และการบินจะมีหลักสูตรถึง 110 หลักสูตร ตัวอย่างเช่น สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ระดับ 2 หรือสาขาการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น
 
หลักสูตรต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้นเป็นหลักสูตรที่ กพร.ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับพนักงานในด้านที่รองรับเทคโนโลยีชั้นสูงด้วย โดยมีสถานประกอบการให้ความร่วมมือกว่า 2,000 แห่ง มีพนักงานที่ได้รับการพัฒนาในด้านดังกล่าวแล้วจำนวน 494,385 คน
 
"กพร.ให้ความสำคัญต่อแรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหาร ผู้ต้องขังและผู้ผ่านการบำบัดด้านยาเสพติด เพื่อมุ่งหวังให้แรงงานในทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป" นายธีรพลกล่าว
 
ขณะเดียวกัน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสุพัตา จิราธิ วัตน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการดำเนิน "โครงการ 4 สร้าง : สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา"
 
นายธีรพลเปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผนึกกำลังกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทาราตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือและเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานด้านบริการ และเป็นการขยายฐานกำลังแรงงานให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเยาวชนในทุกภูมิภาคที่มีโรงแรมและรีสอร์ตของกลุ่มเซ็นทาราตั้งอยู่ จะสอดคล้องนโยบาย 8 วาระปฏิรูปมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ แรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานโรงแรม ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานครัวและงานผู้ช่วยประกอบอาหาร การปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม จะเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานจริงในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา ในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตราด กระบี่ อุดรธานี สงขลา เชียงใหม่ พังงา ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน (840 ชั่วโมง) เริ่มตั้งแต่เมษายน-สิงหาคม 2560 และต้องได้รับการประเมินผล 2 ครั้ง คือช่วงกลางระหว่างการฝึกและสิ้นสุดการฝึก เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสทำงานในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา
 
"ในช่วงปี 2555-2559 มีเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 493 คน ได้เข้าทำงานในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ส่วนในปี 2560 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 156 คน สำหรับเยาวชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 ส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนโสตศึกษา" อธิบดี กพร.กล่าวในที่สุด
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 31/3/2560 ลงวันที่ 05/04/2017 07:04:55
จำนวนผู้ชม 1307
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ