SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปตท. ร่วมพัฒนาทักษะอาชีวะรองรับความต้องการภาคเอกชน

ปตท. ร่วมพัฒนาทักษะอาชีวะรองรับความต้องการภาคเอกชน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ปตท. ร่วมพัฒนาทักษะอาชีวะรองรับความต้องการภาคเอกชน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ปตท. ร่วมพัฒนาทักษะอาชีวะรองรับความต้องการภาคเอกชน


ปตท. ร่วมพัฒนาทักษะอาชีวะรองรับความต้องการภาคเอกชน
 
จากเหตุปัจจัยหลายๆ ด้านที่เกิดบ่อยครั้งของนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบของเยาวชน และผู้ปกครองที่จะไม่เลือกเรียนในสายอาชีพ นำมาสู่การขาดแคลนบุคลากรด้านช่างเทคนิค กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ แต่ละสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่มีกว่า 892 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน ยังมีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งปัญหาจำนวนครูที่ไม่เพียงพอ การขาดการพัฒนาครู และความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ขณะเดียวกันสังคมไทยยังมีค่านิยมปริญญาบัตร ปัจจัยเหล่านี้ทำให้จำนวนผู้เรียนอาชีวะลดลง
 
การขาดแคลนบุคลากรด้านวิชาชีพ ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงทักษะด้านเทคนิคที่ไม่สามารถรองรับสาขาใหม่ที่เป็นที่ต้องการ อาทิ หุ่นยนต์ ได้เป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลมีนโยบายเร่งปฏิรูปอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับการขานรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการอย่างกว้างขวาง
 
"ระบบทวิศึกษา" เป็นรูปธรรมของการพัฒนาการเรียนการสอนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนวิชาชีพเพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ (ปวช.) เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับทั้ง 2 วุฒิ คือสายสามัญและสายอาชีพ สามารถทำงานได้ทันที โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงานในสถานประกอบการต่างๆ
 
ในปี 2558 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม 10,527 แห่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่า 2.75 เท่า และมีจำนวนนักเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น ความร่วมไม้ร่วมมือที่ผ่านมาจากทุกภาคส่วน กระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองหันมาสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมากขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานนัก
 
ดังนั้น ในปี 2559 สถาบันอาชีวศึกษา จึงจับมือกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง นำร่องในสาขาที่ตลาดต้องการ ได้แก่ พาณิชย์นาวี ขนส่งระบบราง ปิโตรเคมี แม่พิมพ์ การผลิตไฟฟ้า ท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย และจะเพิ่มสาขาปิโตรเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรมในปีถัดไป รวมถึงพัฒนานักเรียนอาชีวะให้มีทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังให้ สถาบันพัฒนาฝีมือภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศประสานงานกับสถาบันการศึกษาสายอาชีวะในแต่ละพื้นที่ในการนำนักศึกษาเข้ามารับการพัฒนาทักษะฝีมือ ขณะเดียวกัน สอศ. ยังร่วมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานศึกษาของอาชีวะ ซึ่งขณะนี้มี 16 แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทั้งวุฒิปวช. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 3 ใบ สามารถเข้าสู่การทำงานได้ทันที
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรในสายอาชีพมาโดยตลอด เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการรถยนต์ โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมสร้างทักษะฝีมือช่างซ่อมรถยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างช่างฝีมือที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
 
โดย ปตท. จะผลักดันให้ศูนย์บริการรถยนต์ Fit Auto ซึ่งเป็นบริการใหม่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศต่อไปในอนาคต ช่วยยกระดับช่างฝีมือที่มีคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มากขึ้น ดังนั้น ทักษะความชำนาญที่ได้มาตรฐานของช่างซ่อมรถยนต์ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระยะยาว สร้างโอกาสทางอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ย้ำว่า แรงงานฝีมือที่มีทักษะ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการที่มีคุณภาพ ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมรถยนต์ให้กับตลาดแรงงานของประเทศ และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้พัฒนาฝีมือแรงงาน
 
โดย ปตท. จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษายานยนต์ และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ มาถ่ายทอดและร่วมพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม และจะผลักดันให้ศูนย์บริการรถยนต์ Fit Auto เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศต่อไปในอนาคต
 
นอกจากโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมา ปตท. ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวะมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ สอศ. ระดมนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ช่างอุตสาหกรรม มาให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยฟรีให้กับผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อย่างต่อเนื่องทุกปีที่ผ่านมา
 
การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างสูง เนื่องจากทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ นำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาบูรณาการสู่การปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดทักษะความชำนาญในวิชาชีพ และยังสร้างจิตอาสาบริการชุมชน สร้างรายได้ระหว่างเรียน ขณะเดียวกันผู้ขับขี่ก็ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 ลงวันที่ 13/05/2016 07:38:04
จำนวนผู้ชม 3881
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ