SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบ-พิการ เข้าถึงไอทีรู้ข่าวสาร มีรายได้ ใช้ชีวิตมั่งคง สู่ระบบประกันสังคม

เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบ-พิการ เข้าถึงไอทีรู้ข่าวสาร มีรายได้ ใช้ชีวิตมั่งคง สู่ระบบประกันสังคม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบ-พิการ เข้าถึงไอทีรู้ข่าวสาร มีรายได้ ใช้ชีวิตมั่งคง สู่ระบบประกันสังคม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบ-พิการ เข้าถึงไอทีรู้ข่าวสาร มีรายได้ ใช้ชีวิตมั่งคง สู่ระบบประกันสังคม


เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบ-พิการ เข้าถึงไอทีรู้ข่าวสาร มีรายได้ ใช้ชีวิตมั่งคง สู่ระบบประกันสังคม
 
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมกระทรวงแรงงานครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ 104 ของ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 นั้นกระทรวงแรงงานจะเสนอเรื่องการคุ้มครองแรงงาน การสร้างโอกาสสร้างงานให้มีคุณค่า แนวคิดการดำเนินงานของแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ ความก้าวหน้าเรื่องการรับอนุสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับที่จะรับรองในปีนี้ คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (MLC) ซึ่งผ่าน สนช.แล้ว ส่วนฉบับที่ 187 เรื่องความปลอดภัยของของพี่น้องแรงงาน และฉบับที่ 111 ว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ เหลือเพียงขั้นตอนนำเรื่องเข้า สนช. พิจารณา ส่วนเรื่องแรงงานนอกระบบ เราคงต้องพัฒนาผู้นำเครือข่ายให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานได้ เราต้องเตรียมความพร้อมผู้นำแรงงานนอกระบบรวมถึงแรงงานกลุ่มพิการ ซึ่งจะมาพร้อมกับแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานที่เขาสามารถท่องเทคโนโลยีได้ เราจะพัฒนาเขาไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรนั้น ทั้งนี้เพื่อทำให้เขามั่งคง มีรายได้มากขึ้นและนำเข้าสู่ระบบประกันสังคม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของรัฐบาล คงต้องดำเนินงานตามโรดแม็พ คสช. 3 ระยะ ระยะแรกเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ระยะที่สองเป็นการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่สอง ส่วนระยะที่สามเป็นการส่งต่อการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อวางรากฐานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานของประเทศเพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการต่อไปได้ ส่วนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้ข้าราชการระดับปฏิบัติเข้าใจเนื้องานของกระทรวงและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดได้ เพื่อให้งานที่ติดขัดในบางเรื่องสามารถเดินหน้าให้สำเร็จไปได้
 
ส่วนการพัฒนากำลังแรงงานรองรับอาเซียนนั้นได้จัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ 260 แห่ง เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 6,800 คน ส่วนที่สองการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน มีกิจกรรรมยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นแรงงานมีฝีมือในด้านภาษาต่างประเทศ ไอที ในอุตสาหกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ 80,169 คน ทดสอบมาตรฐานฯ ส่งเสริมให้พัฒนาฝีมือ 1,025,000 คน และส่วนที่สามการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน 33,380 คน
 
ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 เปิดเผยว่า ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพื่อขอรับบัตรใหม่ทั้งสิ้น 613,478 คน นายจ้าง 127,864 คน และการจดทะเบียนในกิจการประมงทะเล 22 จังหวัด ทั้งสิ้น 41,936 คน นายจ้าง 6,496 คน
 
(ประชาชาติธุรกิจ, 27/05/2558)ลงวันที่ 28/05/2015 10:16:16
จำนวนผู้ชม 1483
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ