SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.เร่งประชาสัมพันธ์ งานกองทุนเงินทดแทน

สปส.เร่งประชาสัมพันธ์ งานกองทุนเงินทดแทน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในสถานประกอบการจำนวนมากยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนถึงสิทธิของลูกจ้าง

ที่จะได้รับจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อประสบอันตรายเจ็บป่วยจาการทำงานให้กับนายจ้าง  ส่งผลให้มีปัญหางานค้างวินิจฉัยเงินทดแทนและงานค้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากเนื่องจากขาดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการวินิจฉัย    ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินทดแทนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลในความตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลเกิดข้อร้องเรียนกับทางสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด มาโดยตลอด สำนักงานประกันสังคมจึงต้องเร่งเผยแพร่ความรู้      ความเข้าใจให้กับสถานประกอบการเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมหากลูกจ้างเกิดประสบเหตุในระหว่างการทำงานขึ้น    โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งการประสบอันตราย ภายใน  15  วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบเหตุตามแบบแจ้งประสบอันตราย(กท.16)พร้อมสำเนาหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล(กท.44)และใบรับรองแพทย์นำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมที่นายจ้างขึ้นทะเบียนไว้  สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อเกิดประสบอันตรายจากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้กับนายจ้าง  ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 35,000 บาท หากมีความรุนแรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสามารถเบิกเพิ่มได้อีก   50,000   บาท  และสูงสุดในวงเงินไม่เกิน  200,000  บาท  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานเท่าที่จ่ายจริง  แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพไม่เกิน  20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน  20,000  บาท  กรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน  3 วัน ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกถึงตลอดเวลาที่ไม่ทำงานแต่ไม่เกิน 1 ปี กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน  ค่าทดแทนร้อยละ  60 ของค่าจ้างรายเดือนตามประเภทของการสูญเสีย  แต่ไม่เกิน 10 ปี กรณีทุพพลภาพ ค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 15  ปี กรณีตายหรือสูญหายจ่ายค่าจ้างค่าทำศพแก่ทายาทผู้มีสิทธิ จำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน และค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด 8 ปี
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า  หากนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนหรือไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ภายใน  30  วัน ส่วนในกรณีนายจ้างไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งการปฟระสบอันตรายตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 15 วันจนทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน   6   เดือน   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส
ลงวันที่ 20/01/2006 13:26:22
จำนวนผู้ชม 1365
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ