ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


พนักงาน ม.บูรพา ร้องศูนย์ดำรงธรรม รักษาการอธิการบดีออกข้อบังคับไม่เป็นธรรม

พนักงาน ม.บูรพา ร้องศูนย์ดำรงธรรม รักษาการอธิการบดีออกข้อบังคับไม่เป็นธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พนักงาน ม.บูรพา ร้องศูนย์ดำรงธรรม รักษาการอธิการบดีออกข้อบังคับไม่เป็นธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงาน ม.บูรพา ร้องศูนย์ดำรงธรรม รักษาการอธิการบดีออกข้อบังคับไม่เป็นธรรม


พนักงาน ม.บูรพา ร้องศูนย์ดำรงธรรม รักษาการอธิการบดีออกข้อบังคับไม่เป็นธรรม
 
อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กรณีผู้บริหารรักษาการ ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ทางตน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 31 คน ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีกรณีที่ทางสภามหาวิทยาลัยบูรพา ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 2557 (ฉบับที่ 5) ข้อ 10 (ก) (2 ) ข้อ 10(ข) (11) และข้อ 54 (14) ซึ่งยกเลิกข้อ 30 และข้อ 54 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 2556 ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
       
โดยหลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรม โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับข้อร้องเรียนแล้ว ได้เสนอต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งได้แจ้งกลับมาว่า ได้ดำเนินการตามที่ร้องเรียน พร้อมทั้งได้ทำการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงเสนอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา และดำเนินการต่อไป
       
สำหรับข้อสรุปที่นำให้ทางรัฐมนตรี พิจารณาคือ
       
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ และพนักงมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การสอดคล้องกันว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ฉบับที่ 5 ข้อ 10 (ก) (2) มีใจความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องมีอายุไม่กิน 70 ปี ทำให้ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่ได้คัดเลือกไว้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี อายุ 72 ปี และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อายุ 74 ปี ไม่สามารถได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวออกภายหลังที่คณะกรรมการอธิการบดีได้พิจารณาสรรหาฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่เลือกผู้ใดมาเป็นอธิการบดี
       
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ฉบับที่ 5 ข้อ 10 (ข) (11) ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีลักษณะต้องห้ามคือ เป็นผู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และข้อ 54 (4) ได้ระบุไว้ว่า พนักงานและลูกจ้างต้องออกจากงาน เมื่อถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งการออกข้อบังคับมีผลให้พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยถูกรอนสิทธิในการแก้ไขหนี้สินของพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เพราะพนักงาน หรือบุคลากรของหน่วยงานราชการอื่นเมื่อถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ยังสามารถเป็นข้าราชการ หรือพนักงานในหน่วยงานนั้นได้
       
2.ดร.สาธิต ปิติวรา และรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย ให้การว่า ดร.สาธิต และรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้นำวาระการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 5 พ.ศ.2557 ข้อ 10 และข้อ 54 เข้าพิจารณาในวันประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่ส่งเอกสารร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขปรับปรุงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุม และวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ข้อ 3.4.1 และ 3.4.2 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับดังกล่าว
       
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 คน เห็นว่า ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ในเรื่องของอายุ 70 ปี และการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นการกีดกัน และตัดสิทธิบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีผลกระทบต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีบันทึกข้อความที่ พิเศษ/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 เรื่องขอคัดค้านการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
       
3.กรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ได้ดำเนินการฟ้องคดีในเรื่องขอให้เพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ข้อที่ 10 (ก) (2) ความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ข้อที่ 10 (ข) (11) ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีลักษณะต้องห้าม คือเป็นผู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และข้อที่ 54 (14) ได้ระบุไว้ว่า พนักงานและลูกจ้างต้องออกจากงานเมื่อเป็นผู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อศาลปกครองจังหวัดระยองแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองจังหวัดระยอง 
 
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 10-2-2558)ลงวันที่ 16/02/2015 06:54:02
จำนวนผู้ชม 1026
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54467 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน