ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 ) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 )

 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อัตราเงินเดือน : 30,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการสร้างองค์ความรู้ และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียงเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก
2. จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนแนวทาง นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมความมั่นคงในระดับภาพรวมและพื้นที่ เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่น ๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและประสานการดำเนินการกับ
หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาแก่เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ ผลดีผลเสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันตก การบูรณาการด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การประเมินผลนโยบาย และมาตรการการจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ
วิเคราะห์ วางแผน และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่เศรษฐกิจด้านตะวันตก
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ลงวันที่ 03/11/2014 11:58:58
จำนวนผู้ชม 1959
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน